Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

De vergaderingen van de raad worden opgenomen en live (zowel beeld als geluid) uitgezonden. Dat betekent dus dat u spreekt in het openbaar met beeld en geluidsregistratie, die bovendien actief openbaar gemaakt worden via de gemeentelijke website.

In de raadzaal wordt met vaste camera's gefilmd, daarom is het portretrecht en het privacybelang van de inspreker van toepassing. U wordt daarom door de voorzitter c.q. de griffier van te voren ingelicht dat u in beeld komt. Als u dit niet wilt, geeft dat aan de griffier door, dan komt u niet in beeld, wel wordt het geluid weergegeven.

Heeft u een duidelijke vraag of een voorstel aan de gemeenteraad? Dan kunt u een brief of email schrijven aan de gemeenteraad. Uw brief/email komt dan op de lijst van ingekomen stukken van de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering (geanonimiseerd). De raad beslist dan hoe uw brief wordt afgehandeld. Dit kan zijn dat de gemeenteraad besluit dat de beantwoording wordt afgedaan door het college van B&W. Binnen een redelijke termijn kunt u een antwoord verwachten. U kunt uw email/brief sturen naar: post@dijkenwaard.nl of u stuurt het naar Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard onder vermelding van 'aan de gemeenteraad'.

Vermeld altijd in de brief uw naam en adres. Onderteken de brief ook, want de gemeenteraad neemt geen anonieme brieven in behandeling. Heeft u over een bepaald onderwerp al contact gehad met een wethouder of ambtenaar, dan is het verstandig dit in de brief te vermelden. Om verwarring en onnodige vertraging te voorkomen vragen wij u één onderwerp per brief aan te snijden.

Brieven aan de gemeenteraad zijn in beginsel openbaar. Uw brief wordt daarom geplaatst op de website van de gemeenteraad, zodat alle raadsleden er kennis van kunnen nemen. Weliswaar wordt uw brief zoveel mogelijk geanonimiseerd. Dat wil zeggen uw adresgegevens en handtekening worden daarbij onleesbaar gemaakt. De kans bestaat dat er informatie over in de krant komt en dat u wordt benaderd door een journalist.

Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van uw brief op de website, dan kunt u dit bij voorkeur per e-mail of telefonisch doorgeven aan de raadsgriffie.

De raad brengt elk jaar een aantal werkbezoeken aan bedrijven en instellingen. Wilt u de raad uitnodigen om uw bedrijf of instelling te bezoeken? Dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@dijkenwaard.nl voor een eventueel werkbezoek.

U kunt een lid van de gemeenteraad e-mailen om iets te melden of om een afspraak te vragen.

Een overzicht van de raadsleden en hun e-mailadres vindt u bij Wie is wie. Zij kunnen uw punt zo mogelijk aan de orde stellen. Ook kunt u onderwerpen die op de agenda van een Politieke avond staan met hen bespreken.

Wilt u uw stem laten horen of invloed uitoefenen op de mening van de gemeenteraad? Dan kunt u het volgende doen:
• meespreken in een gespreks- of discussietafel op een Politieke avond
• een brief aan de gemeenteraad sturen
• een burgerinitiatief indienen

De Politieke avonden van de gemeenteraad van Dijk en Waard zijn tweewekelijks te volgen en terug te kijken als u bovenaan klikt op ‘Vergaderingen’.

De avond begint om 19.30 uur. Tijdens zo’n avond zijn er verschillende ‘tafels’. Soms zelfs twee tegelijk. Op de agenda kunt u enkele werkdagen vooraf vinden welk onderwerp, hoe laat en hoe lang op de agenda staat. En op welke locatie: in Heerhugowaard en/of in Langedijk.
Allereerst zijn er gesprekstafels. Deze zijn bedoeld om elkaar te informeren over een onderwerp of thema. Dat wordt ook wel beeldvorming genoemd.
Daarnaast zijn er discussietafels. Hier gaan de raadsleden of fractievertegenwoordigers met elkaar en het college in discussie. Dit wordt ook wel oordeelsvorming genoemd. Op de agenda staat dan een raadsvoorstel waar de raad een besluit over moet nemen.

Na een pauze start om 21.45 uur de raadsvergadering. De raadsvergadering duurt tot uiterlijk 23.00 uur. De raad neemt dan de besluiten over raadsvoorstellen. Hier kan een debat aan voorafgaan, bijvoorbeeld over moties (een opdracht aan het college of aan de raad zelf) en amendementen (wijzigingen of aanvullingen op een voorstel of besluit).

Bent u het met een besluit van de raad of het college oneens dan kunt u meerdere gevallen in bezwaar gaan en later zelfs in beroep. Ook als u vindt dat u niet juist bent behandeld door een gemeenteambtenaar, collegelid of raadslid, dan kunt u een klacht indienen. Op de gemeentelijke website kunt u meer lezen over het indienen van een klacht of bezwaar

Wilt u op een van de Politieke avonden meespreken meldt u dat uiterlijk om 12 .00 uur op de dag van de vergadering aan de raadsgriffie.

Tijdens de Politieke Avond kunt u meespreken over een onderwerp dat voor het eerst op de agenda staat van de gespreks- en discussietafels welke vooraf gaan aan de raadsvergadering. U kunt meespreken als uw bijdrage betrekking heeft op dit onderwerp.

De totale inspreektijd per vergadering bedraagt maximaal 30 minuten. U kunt het woord niet voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan. Of als het op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk is een klacht in te dienen. U kunt ook niet inspreken over benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen.

Wilt u meespreken? Meld dit dan bij de raadsgriffie via telefoonnummer 072-5755555 of e-mail naar griffie@dijkenwaard.nl Doe dit liefst 48 uur voor aanvang van de Politieke avond.

Tips bij het spreekrecht

 • Geef duidelijk aan waarover u het woord voert en waarom u het eens/oneens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als u mede namens een aantal anderen spreekt, vertel dan wie dit zijn. U kunt dit eventueel ondersteunen met behulp van een handtekeningenlijst.
 • Zet uw verhaal op papier en geef duidelijk aan waar u te bereiken bent. Lever dit in bij het secretariaat van de griffie of de griffier.

Uitleg over het proces:

 • Wilt u van het spreekrecht gebruik maken? Meld dit bij voorkeur 48 uurvoor aanvang van de vergadering aan de griffier. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp.
 • De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.
 • Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. in bijzondere gevallen kan de voorzitter afwijken van de maximum lengte van de spreektijd.
 • De spreker voert het woord nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een lid van de raad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

U kunt niet inspreken over:
een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan; benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Op een Politieke avond kunnen wanneer de coronamaatregelen het toelaten inwoners die zich hiervoor tenminste 48 uur vooraf per e-mail of telefonisch hebben opgegeven bij de griffie gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen, exclusief de ingekomen stukken.

 • Het woord kan niet gevoerd worden:

- over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter echter openstaat of heeft opengestaan
- over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
- indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend
- een aangelegenheid waar de mogelijkheid van het indienen van zienswijzen openstaat, of heeft open gestaan, in het kader van de inspraakverordening of de Algemene wet bestuursrecht.

 • Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit ten minste 48 uur voor de aanvang van de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren.
 • De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.
 • Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.
 • De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een lid van de raad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Elke inwoner van de gemeente Dijk en Waard heeft de mogelijkheid om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Dit is in de verordening op het Burgerinitiatief vastgelegd. Het moet een onderwerp zijn dat voor de inwoners in z'n algemeenheid of een groep inwoners van belang is. Heeft u een duidelijk idee over hoe de leefbaarheid voor u en andere inwoners kan worden verbeterd? Leg dan het voorstel of idee aan de gemeenteraad voor.

De gemeenteraad neemt uw voorstel in behandeling. Zo heeft u direct invloed op het democratisch proces in de gemeente Dijk en Waard.

Waar kunt u uw burgerinitiatief naartoe sturen?

 • naar de griffier van Dijk en Waard, postbus 390, 1700 AJ  Heerhugowaard
 • of u geeft het af bij de receptie van het gemeentehuis: Parelhof 1 in Heerhugowaard

U hoort binnen één week wat er met uw initiatief gebeurt en wanneer het op de raadsagenda komt.
Meer informatie kunt u vinden in de verordening en de toelichting daarbij.

Met het stellen van vragen controleert de raad het College. Politieke vragen worden schriftelijk aan het College gesteld. Feitelijke of technische vragen worden doorgaans rechtstreeks aan de ambtenaren gesteld. Via mondelinge vragen, die aan het begin van een raadsvergadering kunnen worden gesteld, kan de raad zich door het college laten informeren over actuele en urgente situaties.
Schriftelijke politieke vragen en de antwoorden daarop worden gepubliceerd op de website van Dijk en Waard.

De gemeenteraad heeft zichzelf de volgende spelregels opgelegd:

 1. De meespreker moet voorafgaande aan het inspreken worden gewezen op de aanwezigheid van camera's in de raadszaal en dat hij/zij herkenbaar in beeld komt (= portretrecht) en dat de beelden openbaar en op internet beschikbaar zijn en blijven (= privacy bescherming).
 2. meespreker vragen of hij/zij hiermee instemt. Als hij/zij daarop niets aangeeft wordt geacht dat hij/zij er mee instemt zodra hij/zij gebruik maakt van het spreekrecht.
 3. Expliciete of impliciete toestemmingen worden vastgelegd in de notulen.
 4. De voorzitter c.q. de griffier moet zelfstandig beoordelen of het redelijk belang van de meespreker in gevaar komt c.q. kan komen.
 5. Geen (herkenbare) beeldopname vindt plaats als de meespreker geen toestemming geeft.

Heeft u een nieuw idee of initiatief voor de stad? Inwoners vanaf 16 jaar kunnen een onderwerp aanmelden voor de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Het moet hierbij gaan over nieuwe onderwerpen die de raad niet zelf aan de orde brengt of die al een tijd niet aan de orde zijn geweest. Inwoners kunnen vragen om een onderwerp op de agenda te zetten zonder dat zij een concreet voorstel hebben uitgewerkt. Een voorwaarde voor een burgerinitiatief is dat u kunt aantonen dat het onderwerp door minimaal 50 andere inwoners gesteund wordt. De griffie kan u meer informatie geven en helpen bij het aanmelden van het initiatief.

De Politieke avonden van de gemeenteraad van Dijk en Waard zijn tweewekelijks te volgen en terug te kijken als u bovenaan klikt op ‘Vergaderingen’.
Vanaf januari komt de raad eens per twee weken bij elkaar. Zo kan de gemeenteraad een bijdrage leveren aan het vlot aanpakken van de onderwerpen die belangrijk en urgent zijn voor Dijk en Waard.
Hoe ziet een Politieke Avond er uit?
De avond begint om 19.30 uur. Tijdens zo’n avond zijn er verschillende ‘tafels’. Soms zelfs twee tegelijk. Op de agenda kunt u enkele werkdagen vooraf vinden welk onderwerp, hoe laat en hoe lang op de agenda staat. En op welke locatie: in Heerhugowaard en/of in Langedijk.
Allereerst zijn er gesprektafels. Deze zijn bedoeld om elkaar te informeren over een onderwerp of thema. Dat wordt ook wel beeldvorming genoemd.
Daarnaast zijn er discussietafels. Hier gaan de raadsleden of fractievertegenwoordigers met elkaar en het college in discussie. Dit wordt ook wel oordeelsvorming genoemd. Op de agenda staat dan een raadsvoorstel waar de raad een besluit over moet nemen.
Na een pauze start om 21.45 uur de raadsvergadering. De raadsvergadering duurt tot uiterlijk 23.00 uur. De raad neemt dan de besluiten over raadsvoorstellen. Hier kan een debat aan voorafgaan, bijvoorbeeld over moties (een opdracht aan het college of aan de raad zelf) en amendementen (wijzigingen of aanvullingen op een voorstel of besluit).
Heeft u vragen over de werkwijze van de gemeenteraad of hoe u het beste contact kunt zoeken met de raad kunt u per e-mail contact opnemen met de griffie.

De wethouders vormen samen met de burgemeester het College van burgemeester en wethouders. Het College van B&W is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar.
Ieder collegelid heeft zijn/haar eigen portefeuille, taken die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen. Het college vergadert iedere dinsdag, deze vergadering is niet openbaar. De besluiten die het college neemt worden een week later openbaar en gepubliceerd in de besluitlijsten.
Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris. Deze functie wordt ingevuld door Erik Annaert.

Per 01 januari 2022 is Peter Rehwinkel door de commissaris van de Koning benoemd tot waarnemend burgemeester van Dijk en Waard. Dijk en Waard heeft 6 wethouders. Elke wethouder is verantwoordelijk voor een aantal beleidsterreinen, de zogenaamde portefeuille.

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een wethouder?
Neem dan contact met ons op via bestuurssecretariaat@dijkenwaard.nl of via telefoonnummer 072-2044950

Voor persvragen:
Ronald Groot, persvoorlichter
tel: 072 575 5253
e-mail: persvoorlichting@dijkenwaard.nl

De fractievertegenwoordigers ondersteunen de raadsleden van hun partij.
Zij kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan gesprekstafels tijdens een Politieke Avond om  daarin het standpunt van hun partij te vertegenwoordigen.

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning, de raadsgriffie. De griffie zorgt voor het tijdig publiceren van de agenda en de vergaderstukken. Daarnaast coacht de griffie de raadsfracties en individuele raadsleden bij de uitoefening van hun taken.
Wat doet de griffie zoal:
adviseren van de raad over de kaderstellende en controlerende functie;
(technische) ondersteuning bij het opstellen van moties, initiatiefvoorstellen, amendementen;
communicatieadvies;
adviseren van de raad op het gebied van burgerparticipatie;
verzorgen van het secretariaat van de gemeenteraad en raadscommissies;
adviseren over de bestuurlijke organisatie, agenda en werkzaamheden van de raad;
procesondersteuning voor besluitvorming en bestuurlijke processen;
monitoring van de uitvoering van de raadsbesluiten door het college;
voorbereiden en/of organiseren van onderzoeksvragen of initiatiefvoorstellen;
organisatie van raadsinformatiemarkten, politieke avonden
begeleiden van het raadslid en vraagbaak;
begeleiden bij professionalisering;