Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel de Binding

dinsdag 6 februari 2024

20:00 - 22:15
Locatie

Werkcafé De Binding

Voorzitter
Kees Tesselaar
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat dinsdag 1 februari  vóór 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 1 februari vóór 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 20:00
 2. 2

  -De heer Weiffenbach spreekt in over de consequenties van de afsluiting van de Middenweg voor ondernemers.
  -De heer van der Starre spreekt in over de naamgeving van vier bruggen in de gemeente Dijk en Waard.

 3. 3
  Vaststellen agenda - 20:10
 4. 4
  Bespreekstukken: - 20:10
 5. 4.1

  De raad wordt gevraagd om de gewijzigde verordening Jeugd en WMO vast te stellen. Op 10 oktober 2023 heeft de gemeenteraad de verordeningen voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning geharmoniseerd. Nu is de verordening op drie punten gewijzigd (zie raadsbesluit) en vraagt het college om deze hernieuwde Verordening jeugd WMO opnieuw vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. De verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Dijk en Waard 2024 als volgt te wijzigen:
  a. Voor logeeropvang van jeugd binnen het sociaal netwerk geen persoonsgebonden budget (pgb) te verstrekken (artikel 7.2.3.1);
  b. Als gevolg van besluitpunt 1a de voorwaarde voor logeeropvang laten vervallen (artikel 7.3.1 lid 7);
  c. Voor begeleiding van jeugd een tarief van € 20 per uur te hanteren (artikel 7.2.3.1, lid a);
  d. De term ‘huishoudelijke hulp’ binnen de Wmo te hanteren bij het verstrekken van een pgb binnen het sociaal netwerk dat bedoeld is voor de ondersteuning in het huishouden. De term thuisondersteuning binnen het sociaal netwerk vervalt daarmee (artikel 7.2.3.2) 
  2. Deze wijzigingen met terugwerkende kracht in te laten gaan, per 1 januari 2024.

 6. 4.2

  Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt samen met onderzoeksrapport Ruimte voor Binnensport aan u gepresenteerd. Er is samenhang tussen de beide onderwerpen. De gymzalen en sporthallen hebben namelijk een functie voor het bewegingsonderwijs van de scholen én voor de zaalsportverenigingen. Oordeelsvorming gebeurt op de Politieke Tafel van 5 maart as. en besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 12 maart a.s.
  Aan de tafel wordt door betrokken Bureau ICS Adviseurs en het Mulier Instituut teruggeblikt op het proces van het IHP en op het onderzoek Toekomstvisie zaalsport en worden de uitkomsten van het proces gepresenteerd. Daarna is er voldoende ruimte voor het beantwoorden van vragen. Oordeelsvorming en besluitvorming vinden plaats in maart van dit jaar.
  NB de bijlages van het raadsvoorstel overlappen deels bij de bijlagen die bij het agendaverzoek zijn gevoegd. Dit betreft bijlagen 3 en 4  uit het raadsvoorstel  (Bijlage 3 551151 Collegebericht IHP 11 april 2023; Bijlage 4 628193 Collegebericht visiedocument IHP 19 september 2023). Deze bijlagen blijven bij het agendaverzoek staan.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs Dijk en Waard (IHP) vast te stellen als richtinggevend beleidskader. 
  2. Het college opdracht te geven om samen met de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs een masterplan voortgezet onderwijs op te stellen en in Q3 2024 aan de raad voor te leggen, zodat de raad een aanvullend besluit kan nemen over de gewenste investeringen in het voortgezet onderwijs. 
  3. Het rapport Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard vast te stellen. 
  4. Het college opdracht te geven om samen met de binnensportverenigingen (SV Vrone, HV Vrone, Tennisvereniging Sint Pancras, FC Marlène, HV KSV, HV Tornado, SiU en TTL) een uitgewerkt plan op te stellen voor de binnensport en in Q3 2024 aan de raad voor te leggen, zodat de raad een aanvullend besluit kan nemen over de gewenste investeringen in de binnensportaccommodaties. 
  5. De som aan nieuwe uitgaven van € 47.270.000,- die voortvloeien uit fase 1 (2024-2027) van het IHP als volgt te dekken: 
  A. De lasten van de investeringen met afschrijving (€ 45.340.000,-) mee te nemen in de kadernota en de meerjarenbegroting 2025; 
  B. De eenmalige kosten voor de pilots groene schoolpleinen (€ 100.000,-) mee te nemen in de kadernota en de meerjarenbegroting 2025 (jaarschijf 2025); 
  C. De eenmalige kosten voor huisvestingsonderzoeken (€ 150.000.-) mee te nemen in de Voorjaarsrapportage 2024; 
  D. De kosten voor tijdelijke huisvesting van € 1.680.000,- die voortvloeien uit fase 1 van het IHP, te dekken uit de reserve huisvesting primair onderwijs. 
  6. Bij de Voorjaarsrapportage 2024 een bedrag van € 1,4 miljoen vanuit de algemene reserve te doteren aan de reserve huisvesting primair onderwijs ter dekking van beslispunt 5D. 
  7. De middelen die vrijkomen bij het afstoten van bestaande onderwijslocaties en de niet in de begroting ingerekende opbrengsten uit het verhuren van bestaande onderwijsaccommodaties te storten in de reserve huisvesting primair onderwijs.

 7. 5
  Sluiting - 22:10