Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel de Binding

dinsdag 26 maart 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Werkcafé De Binding

Voorzitter
Femke Lammerts
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat dinsdag 26 maart vóór 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 21 maart vóór 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 20:00
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:05
 3. 3
  Vaststellen agenda - 20:10
 4. 4
  Bespreekstukken - 20:15
 5. 4.1

  Het plan voor de revitalisering van het Vrone-complex in Sint Pancras is in het voorjaar van 2023 opnieuw doorgerekend. Hieruit bleek dat de kosten met € 2,7 miljoen zijn toegenomen en een aanvullende dekking nodig is van € 2,6 miljoen. Het college heeft hier de raad over geïnformeerd en de afgelopen maanden laten onderzoeken welke alternatieven c.q. financiële optimalisaties mogelijk zijn in het project. Uit dit onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om de benodigde aanvullende dekking voor het huidige project te verkleinen. De gemeenteraad van Dijk en Waard wordt voorgesteld in te stemmen met dit uitgangspunt en aanvullend op het kredietbesluit van de raad van de voormalige gemeente Langedijk uit 2021 een bedrag van € 2.010.000,- beschikbaar te stellen. 


  Uit het onderzoek is ook gebleken dat er mogelijkheden zijn om binnen het Vrone-complex de beoogde woningbouw aan de noordzijde te vervangen door de inpassing van een nieuw schoolgebouw voor IKC het Baken om op die manier maatschappelijke meerwaarde te creëren. Het college vraagt de raad daarom, naast de financiële besluiten, de opdracht om in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden onderzoek te verrichten naar de inpassing van een nieuw gebouw voor IKC het Baken aan de noordoostzijde van het plangebied. 


  Na een positief besluit van de raad kan de uitvoering van het project naar verwachting in 2025 worden gestart.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraag de gemeenteraad te adviseren over de volgende besluitpunten: 
  1. Aanvullend op het kredietbesluit d.d. 24 maart 2021 een bedrag van €2.010.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het complex van SV Vrone, waarmee het totale uitvoeringskrediet uitkomt op €5.339.000; 
  2. De totale uitvoeringskrediet van €5.339.000 als volgt te dekken: 
  a. Bijdrage SV Vrone €250.000;
  b. Subsidie SPUK €652.000;
  c. Het restant krediet van €4.437.000 te activeren met een bijhorende jaarlijkse kapitaallast van circa €111.000 ten laste van de Reserve Kapitaallasten; 
  3. De onder beslispunt 2c genoemde Reserve Kapitaallasten te voeden met een bedrag van €4.437.000 afkomstig uit: 
  a. Programma Stedelijk Water en Riolering €308.000;
  b. Reserve NBK 2 (B002) €512.000 (cf. raadsbesluit 24 maart 2021);
  c. Reserve Bouwgrondexploitatie (B064) €2.088.000 op basis van de inzet van het verwachte resultaat van de GREX SV Vrone; 
  d. Algemene Reserve (A001) €1.529.000;
  4. Winstnemingen uit de GREX SV Vrone te zijner tijd via een resultaatbestemming te doteren aan de reserve Bouwgrondexploitatie (B064); 
  5. De financiële consequenties van besluitpunten 1 t/m 4 uit te werken en te verwerken in de kadernota 2025; 
  6. Het college opdracht te geven om nader onderzoek te doen naar de inpassing van een nieuw schoolgebouw voor IKC het Baken aan de noordoostzijde van het projectgebied Vrone in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden en de raad over de uitkomsten van het onderzoek te informeren.

 6. 4.2

  Op 4 april 2023 heeft het college besloten onderzoek te doen naar vier (evenementen) locaties voor het waarborgen van een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd evenementenaanbod met als uitgangspunt een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Op 26 maart wordt de raad bijgepraat met een presentatie van het onderzoeksbureau, de ontvangen zienswijzen van belanghebbenden en een vooruitblik op het vervolgproces.


  De ingediende zienswijzen staan samengevat opgenomen in de presentatie en worden ter informatie gedeeld. Het college heeft daar nu nog geen inhoudelijk standpunt over ingenomen. Na de beeldvormende sessie stelt het college een nota van zienswijze op waarin de zienswijzen worden beantwoord. Het voorstel vanuit het college hoe om te gaan met deze zienswijzen, wordt volgens de BTA op 21 mei met de raad besproken (beeldvormend). Besluitvorming volgt in juni.

 7. 5
  Hamerstukken - 22:00
 8. 5.1

  De raad is opdrachtgever van de accountant die de jaarrekening van de gemeente controleert. De raad geeft aanwijzingen aan de accountant voor de uitvoering van de controle in het controleprotocol. Met de invoering van de Wet Rechtmatigheidsverantwoording neemt elke gemeente vanaf het boekjaar 2023 zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening. In het controleprotocol worden uitgangspunten vastgelegd voor de rechtmatigheidsverantwoording. Het controleprotocol wordt elke 3 jaar geactualiseerd of als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Het normenkader is een door de raad vast te stellen set aan regelgeving waaraan de rechtmatigheid moet worden getoetst. Vanaf het verantwoordingjaar 2023 is het normenkader door de raad vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over de volgende besluitpunten: 
  1. Het Controleprotocol Gemeente Dijk en Waard 2023 - 2025 vast te stellen. 
  2. Het Normenkader Gemeente Dijk en Waard 2023 vast te stellen.

 9. 6
  Sluiting - 22:00