Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel de Binding

dinsdag 16 april 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Werkcafé De Binding

Voorzitter
Annelies Kloosterboer
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat dinsdag 16 april 2024 vóór 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 11 april 2024 vóór 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 20:00
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:05
 3. 3
  Vaststellen agenda - 20:10
 4. 4
  Bespreekstukken - 20:15
 5. 4.1

  De pilot armoedebeleid 2023 – 2024 loopt nu één jaar. Met de raad is afgesproken de evaluatie van het eerste jaar van de pilot met de raad ter informatie te delen. Het verzoek is om gebruik te kunnen maken van de gesprekstafel op 16 april 2024 om de raad de gelegenheid te geven de informatie tot zich te nemen en hier zo nodig verduidelijkende vragen over te stellen.

 6. 4.2

  Nederland stopt met het gebruik van aardgas. Dat betekent dat ook alle woningen en andere gebouwen in Dijk en Waard uiterlijk in 2050 op een andere, duurzame manier worden verwarmd. De Transitievisie Warmte beschrijft hoe we dit kunnen doen. De visie beschrijft de kansen en uitdagingen hierbij, de uitgangspunten die de gemeente hanteert en de manier waarop de gemeente inwoners helpt om de komende decennia stapsgewijs ‘van het gas af te gaan’.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. De Transitievisie Warmte met terugwerkende kracht vast te stellen per 1 januari 2024. 
  2. Voor de wijkgerichte uitvoering van de Transitievisie Warmte, tot en met 2028 een jaarlijks exploitatiebudget van € 80.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de reserve duurzaamheid.

 7. 5
  Hamerstukken - 22:00
 8. 5.1

  De gemeenteraad besluit het ‘Exploitatieplan Westrand Sint Pancras 2023 (1e herziening)’ vast te stellen. Het exploitatieplan dient wettelijk gezien één keer per jaar te worden herzien.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt geadviseerd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  Het ‘Exploitatieplan Westrand Sint Pancras 2023 (1e herziening)’ met identificatiecode NL.IMRO.1980.BPSP2012part007-EPV2 vast te stellen

 9. 5.2

  De verordening op de rekenkamer is aan herziening toe. Er worden verschillende wijzigingen voorgesteld, zoals het herschrijven van een aantal artikelen met als doel de verordening duidelijker te verwoorden en overlap met de Gemeentewet te voorkomen.

  Besluit

  De tafel wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over het volgende besluitpunt: Vast te stellen de Verordening op de rekenkamer Dijk en Waard

 10. 6
  Sluiting - 22:00