Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 25 september 2023

19:30 - 21:00
Locatie

F0 - Bibliotheek Parelhof

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  - De heer Lute van Forum voor Democratie, mevrouw van Eijk van GroenLinks en mevrouw Feenstra van de Lijst Feenstra zijn afwezig. 


  - Voorzitter Rekenkamer is per onmiddellijke ingang gestopt. De griffie gaat met de leden van de Rekenkamer en de voorzitter van de auditcommissie aan de slag om de Rekenkamer weer compleet te krijgen en om de Rekenkamer op te starten.


  - (financieel) Voorstel van de werkgroep regio Alkmaar voor de regionale conferentie op 10 november. Zie bijgevoegde document. Voor Dijk en Waard gaat het om een bijdrage van € 1.609,50. De griffier adviseert hiermee akkoord te gaan. Dit past binnen de bestaande budgetten.


  - Verkiezingen in november: bemensing van de stembureaus. Mededeling van de burgemeester.


  - Commissie sociaal beleid: opstart en ondersteuning vanuit de griffie.


  - Outlook (vergaderverzoeken): deze zijn voor het het jaar verzonden naar raadsleden en fractievertegenwoordigers. De griffie stopt daarmee in 2024. Het is (te) arbeidsintensief en vraagt beheer. De overzichten van vergaderingen (de feitelijke agenda) staan al in iBabs en in schema's onder de informatie van de griffie. Binnen iBabs is er een functie om zelf vergaderingen in outlook te zetten. Een instructie volgt.

 3. 3

 4. 4
  Evaluatie vorige raadsvergaderingen 11 en 12 juli, 19 september
 5. 5

  In het presidium van 3 juli is afgesproken om het onderwerp nog een keer te agenderen. Vanuit de VVD is de heer Vermeulen  en vanuit Lokaal Dijk en Waard is mevrouw Kloosterboer voorgedragen.
  In de raad van 10 oktober wordt het 1e plaatsvervangend raadsvoorzitterschap als agendapunt genoteerd. 


  Vragen aan het presidium: zijn er nog andere kandidaten? Hoe wil het presidium hier verder mee in de raad?

 6. 6

  Aan het presidium wordt gevraagd om het vergaderschema 2024 vast te stellen.


  Griffier adviseert om, in het kader van d e ontwikkeling van de raad, optie 1 te hanteren in 2024.

 7. 7

  De agendacommissie heeft de behandeling  van de begroting 2024 vastgesteld.  Deze is ter informatie bijgevoegd. Er wordt vanuit gegaan dat er 1 keer per jaar algemene beschouwingen zijn, namelijk bij de kadernota en niet bij de begroting omdat de begroting een vertaling is van de kadernota. De behandeling en besluitvorming is natuurlijk wel een belangrijk moment voor de raad (en het bestuur). Daarom is er ook voldoende tijd genomen voor de begroting. Er worden geen specifieke volgorde en spreektijden gehanteerd, het wordt als een (groot) regulier agendapunt geaagendeerd. Er zijn wel afspraken over de voorbereiding en de indiening van de raadinstrumenten opgesteld. De griffie organiseert hier verder op en informeert de raad.
  Aan het presidium gevraagd: kennisnemen van de behandelwijze.

 8. 8

  - Mevrouw Bosscher; spreken tijdens bijeenkomst/politieke avond (vergaderorde).

 9. 9
  Rondvraag
 10. 10
  Sluiting