Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 16 oktober 2023

19:30 - 21:00
Locatie

F0 - Bibliotheek Parelhof

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  - Werkgeverscommissie: vacature i.v.m. vertrek Carola van 't Schip als voorzitter (zie bijgevoegde brief).


  - Fractievergoedingen: in de verordening op de ambtelijke bijstand zijn onder andere de fractievergoedingen en de uitbetaling daarvan geregeld, artikelen 7 en 8. In Dijk en Waard is er sprake van een voorschotsysteem. De fractiebijdragen worden ieder jaar voorgeschoten. Er wordt jaarlijks verantwoord op de uitgaven door de fracties en het jaar daarop moet het overgebleven bedrag weer worden gefactureerd aan de fracties door de gemeente. Dit is een erg bewerkelijk proces. De communicatie met fracties, de interne organisatie, het regelen van voorschotten, de afhandeling van de facturering van de te veel uitgekeerde bedragen, checken en rappelleren is niet effectief en foutgevoelig. Controle achteraf op de uitgaven verloopt via de auditcommissie. De griffie wil met een voorstel aan het presidium komen om dit op een andere manier te organiseren: namelijk op basis van daadwerkelijke gemaakte kosten, dus periodieke afrekening op factuurbasis i.p.v. voorschotten.

 2. 2

 3. 3
  Evaluatie vorige raadsvergadering 10 oktober en tweedaagse van 13 en 14 oktober
 4. 4

  Het werkplan 2023-2024 is ter informatie bijgevoegd. Het werkplan is op 18 september in de werkgeverscommissie aan de orde geweest. De werkgeverscommissie is akkoord met het werkplan en de capaciteitsvraag die hier uit voortvloeit. De uitkomsten van de 2-daagse op 13/14 oktober worden nog verwerkt in het werkplan. De vice-voorzitter van de werkgeverscommissie informeert het presidium over het gesprek in de werkgeverscommissie van 18 september jl. over het werkplan en de capaciteitsvraag.

 5. 5

  De uitwerking van de motie over de jongerenraad en de uitwerking van de moties van de jongerengemeenteraad lopen al een tijd. In bijgaande documenten worden de punten verder uitgewerkt en er zijn een aantal vragen aan het presidium geformuleerd. Aan het presidium wordt gevraag de vragen te beantwoorden.


  Waarschijnlijk sluit de heer De Boer aan bij het overleg als initiatiefnemer en indiener van de motie Jongerenraad 2023.

 6. 6

  Mevrouw Bosscher:

  • Hoe om te gaan met politieke statements gemeentehuis (heeft ook betrekking op het punt bij de mededelingen)
  • Ruimschoots herhaaldelijk overschrijden termijn schriftelijke vragen
 7. 7
  Rondvraag en sluiting