Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel Parelhof

dinsdag 12 december 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
Femke Lammerts
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat vóór dinsdag 12 december 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 7 december 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:11:30 - 00:16:26 - Femke Lammerts-Dekker
  00:16:32 - 00:17:43 - Jan van der Starre
 2. 2

  Indien uw fractie een hamerstuk wenst te bespreken (of een bespreekstuk niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.
  Indien de tafel besluit hamerstukken te willen bespreken zal dit in de meeste gevallen aan het einde van de vergadering plaatsvinden.

  00:16:54 - 00:17:43 - Jan van der Starre
 3. 3

  00:16:55 - 00:17:43 - Jan van der Starre
 4. 3.1

  Het heffen van belastingen is alleen mogelijk als de belastingtarieven ook worden opgenomen in de desbetreffende belastingverordening. Deze verordening dient bovendien jaarlijks door de gemeenteraad te worden vastgesteld.
  In 2023 is toegezegd om bij het vaststellen van de belastingverordeningen 2024 ook de verordening campergelden en de verordening liggeld vaartuigen (onderdeel Broekhorn) 100% kostendekkend te maken. Alleen de huwelijkstarieven worden jaarlijks stapsgewijs verhoogd om zo toe te werken naar 100% kostendekkendheid.


  N.B.
  De legesverordening is aangepast, na besluit van het college op 12 december 2023. In het bijgevoegde collegebericht staat een toelichting.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende beslispunten:
  1. De volgende verordeningen en besluit vast te stellen: 
  a. Verordening Riool- en Waterzorgheffing Dijk en Waard 2024 
  b. Verordening Afvalstoffenheffing Dijk en Waard 2024 
  c. Verordening Marktgelden Dijk en Waard 2024 d. Verordening Lijkbezorgingsrechten Dijk en Waard 2024 
  e. Verordening Campergelden Dijk en Waard 2024 
  f. Verordening Liggeld Vaartuigen Dijk en Waard 2024 
  g. Verordening Toeristenbelasting Dijk en Waard 2024 
  h. Verordening Forensenbelasting Dijk en Waard 2024 
  i. Verordening Parkeerbelasting Dijk en Waard 2024
  j. Verordening Sluisgeld Dijk en Waard 2024 
  k. Verordening Onroerende zaakbelasting Dijk en Waard 2024 
  l. Legesverordening Dijk en Waard 2024 
  m. Besluit kwijtscheldingsregels Dijk en Waard 2024
  2. De volgende verordeningen en besluit in te trekken: 
  a. Verordening Rioolheffing 2023 
  b. Verordening Afvalstoffenheffing 2023 
  c. Verordening Marktgelden 2023 
  d. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023 
  e. Verordening Campergelden 2023 
  f. Verordening Liggeld Vaartuigen 2023 
  g. Verordening Toeristenbelasting 2023 
  h. Verordening Forensenbelasting 2023 
  i. Verordening Parkeerbelasting 2023 
  j. Verordening Sluisgeld 2023 RAADSBESLUIT 
  k. Verordening Onroerende zaakbelasting 2023 
  l. Legesverordening 2023 
  m. Besluit kwijtscheldingsregels 2023 
  3. De tabel eenheidsprijzen bouwkosten 2024 vast te stellen. 
  4. De financiële consequenties te verwerken in de voorjaarsrapportage 2024

  00:16:56 - 00:17:43 - Jan van der Starre
  00:17:44 - 00:17:56 - Femke Lammerts-Dekker
  00:18:00 - 00:19:13 - Hudson Louis
  00:19:15 - 00:19:22 - Femke Lammerts-Dekker
  00:19:22 - 00:19:26 - Hudson Louis
  00:19:27 - 00:19:32 - Femke Lammerts-Dekker
  00:19:36 - 00:19:37 - Femke Lammerts-Dekker
  00:19:44 - 00:20:27 - Joke van Ruitenbeek
  00:20:28 - 00:20:36 - Femke Lammerts-Dekker
  00:20:45 - 00:21:06 - Stefan Brau
  00:21:07 - 00:21:13 - Femke Lammerts-Dekker
  00:21:22 - 00:21:52 - Joris Koning
  00:21:54 - 00:22:30 - Femke Lammerts-Dekker
  00:22:30 - 00:23:03 - Fred Ruiten
  00:23:05 - 00:23:30 - Femke Lammerts-Dekker
  00:23:32 - 00:23:37 - Jan van der Starre
  00:23:37 - 00:24:11 - Femke Lammerts-Dekker
  00:24:12 - 00:25:36 - Femke Lammerts-Dekker
 5. 3.2

  De raad wordt gevraagd om de beleidsmatige wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting vaststellen. Met het vaststellen van deze najaarsrapportage wordt ook de begroting gewijzigd zodat deze overeenkomt met de geactualiseerde verwachtingen van de baten en lasten van de gemeente. Hiervan kan worden gesteld dat Dijk en Waard op dit moment een stabiel financieel beeld vertoont met een verwacht begrotingssaldo over het boekjaar 2023 van € 1.796.000.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende beslispunten:
  1. De Najaarsrapportage 2023 vast te stellen en de mutaties van de najaarsrapportage te verwerken in de begroting 2023. 
  2. De administratieve overhevelingen (technische mutaties) van budgetten tussen taakvelden binnen programma’s en tussen programma’s te verwerken in de begroting 2023 
  3. De volgende budgetoverhevelingen 2023 naar 2024 vast te stellen en de mutaties te verwerken in de begroting 2023: 
  a. € 660.000 uitvoering cloudmigratie (taakveld Overhead) 
  b. € 240.000 CYOD, fiscale afwikkeling BYOD (taakveld Overhead) 
  c. € 145.000 doorschuiving uitvoeringsplan Dienstverlening naar 2024 (taakveld Overhead) 
  d. € 170.000 afronding eerste onderzoeken en projecten 2023 inzake Kanaalpark in 2024 (taakveld Openbaar groen) 
  e. € 100.000 afronding project Kostenbeheersing uit 2023 in 2024 (taakveld Wijkteams) 
  f. € 278.000 doorloop samenwerkingsmogelijkheden met huisartsen uit 2023 naar 2024 (taakveld Wijkteams) 
  g. € 400.000 afronding Koploperproject cliëntondersteuning uit 2023 in 2024 (taakveld Wijkteams) 
  h. € 100.000 extra rijksmiddelen 2022 t/m 2024 ten behoeve van asiel en inburgering, resterend incidenteel budget 2023 doorschuiven naar 2024 (taakveld Arbeidsparticipatie) 
  4. In te stemmen met de onttrekkingen en toevoegingen aan de volgende reserves: 
  a. € 689.038 te onttrekken aan A001 Algemene reserve 
  b. € 362.000 toe te voegen aan B017 Reserve Huisvesting primair onderwijs 
  c. € 281.000 minder te onttrekken aan B045 Reserve Omgevingswet 
  d. € 233.000 te onttrekken aan B056 Reserve Bedrijfsvoering werkvoorraad CUP 
  e. € 65.000 te onttrekken aan B059 Reserve Projecten leefomgeving en voorzieningen 
  f. € 55.000 te onttrekken aan B069 Dorpskernen 
  g. € 61.000 te onttrekken aan B075 Programmaplan LOMW 
  h. € 557.100 te onttrekken aan B076 Reserve TOZO 
  i. € 1.005.367 te onttrekken aan B078 Reserve Overheveling budgetten 
  j. € 337.000 te onttrekken aan B080 Reserve Ruimtelijk initiatieven in gebiedsontwikkelingen 
  k. € 431.000 te onttrekken aan B083 Reserve Doorontwikkeling museum Broekerveiling 
  l. € 197.000 te onttrekken aan B084 Reserve Organisatieontwikkeling en kosten dienstverlening

  00:24:13 - 00:25:36 - Femke Lammerts-Dekker
  00:25:50 - 00:28:24 - Robert Vermeulen
  00:28:24 - 00:28:27 - Femke Lammerts-Dekker
  00:28:27 - 00:28:43 - Femke Lammerts-Dekker
  00:28:53 - 00:30:35 - Joris Koning
  00:30:36 - 00:30:56 - Femke Lammerts-Dekker
  00:31:00 - 00:31:29 - Stefan Brau
  00:31:30 - 00:31:37 - Femke Lammerts-Dekker
  00:31:47 - 00:34:53 - Joke van Ruitenbeek
  00:34:53 - 00:35:11 - Femke Lammerts-Dekker
  00:35:11 - 00:35:44 - Joke van Ruitenbeek
  00:35:45 - 00:36:00 - Femke Lammerts-Dekker
  00:36:08 - 00:36:27 - Petra Pekema
  00:36:27 - 00:36:29 - Femke Lammerts-Dekker
  00:36:29 - 00:36:57 - Femke Lammerts-Dekker
  00:36:58 - 00:39:40 - Fred Ruiten
  00:39:40 - 00:39:42 - Femke Lammerts-Dekker
  00:39:42 - 00:39:44 - Joris Koning
  00:39:44 - 00:40:03 - Joris Koning
  00:40:03 - 00:40:04 - Femke Lammerts-Dekker
  00:40:04 - 00:41:59 - Fred Ruiten
  00:41:59 - 00:42:02 - Femke Lammerts-Dekker
  00:42:02 - 00:42:27 - Joke van Ruitenbeek
  00:42:27 - 00:43:32 - Fred Ruiten
  00:43:32 - 00:43:46 - Femke Lammerts-Dekker
  00:43:46 - 00:43:47 - Fred Ruiten
  00:43:47 - 00:45:35 - Femke Lammerts-Dekker
 6. 4

  Het voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 19 december 2023. Indien uw fractie een hamerstuk wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3). Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 7. 4.1

  Aan de raad wordt gevraagd de verordening nadeelcompensatie vast te stellen. Deze verordening omvat zowel een technische harmonisatie als een aanpassing van de terminologie: met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt vanaf 1 januari 2024 de regeling voor planschade onder de algemene noemer van nadeelcompensatie geschaard. Daarom heet de nieuwe verordening die in de plaats van de twee oude verordeningen treedt: Verordening nadeelcompensatie Dijk en Waard 2024

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende beslispunten:
  1. De Verordening nadeelcompensatie Dijk en Waard 2024 vast te stellen;
  2. De procedureverordeningen voor advisering tegemoetkoming in planschade Langedijk en Heerhugowaard per 1 januari 2024 in te trekken.

 8. 5

  00:45:35 - 00:45:35 - Femke Lammerts-Dekker
  00:45:35 - 00:45:40 - Fred Ruiten