Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel Parelhof

Gemeenschappelijke regelingen

donderdag 8 februari 2024

20:00 - 22:30
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
Soledad van Eijk
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat donderdag 8 februari vóór 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Vragen over de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst, Cosensus, GGD NHN en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kunnen op 7 februari worden gesteld tijdens een informatiebijeenkomst over dit onderwerp in de Parelhof, aanvang 19.15 uur. Vragen over de andere gemeenschappelijke regelingen Zaffier, Recreatieschap Geestmerambacht, Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Regionaal Historisch Centrum Alkmaar kunnen tot donderdag 1 februari vóór 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:20:50 - 00:23:38 - Soledad van Eijk
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:05
 3. 3

  Indien uw fractie een hamerstuk wenst te bespreken (of een bespreekstuk niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.
  Indien de tafel besluit hamerstukken te willen bespreken zal dit in de meeste gevallen aan het einde van de vergadering plaatsvinden.

  00:21:52 - 00:23:38 - Soledad van Eijk
  00:23:38 - 00:25:32 - Lea van der Zee
  00:25:32 - 00:25:42 - Soledad van Eijk
  00:25:42 - 00:26:06 - Daniëlle Barhorst
  00:26:06 - 00:26:11 - Soledad van Eijk
  00:26:11 - 00:26:13 - Daniëlle Barhorst
  00:26:13 - 00:26:27 - Soledad van Eijk
  00:26:30 - 00:27:23 - Ester Leibbrand
  00:27:23 - 00:27:24 - Lea van der Zee
  00:27:24 - 00:27:33 - Soledad van Eijk
  00:27:33 - 00:27:36 - Lea van der Zee
  00:27:37 - 00:30:06 - Soledad van Eijk
 4. 4

  Jaarlijks zenden alle Gemeenschappelijke Regelingen een kadernota aan de deelnemende gemeenten.
  In de kadernota staan plannen voor het komende jaar. De gemeenteraad wordt om een zienswijze gevraagd. Na ontvangst van zienswijzen van alle deelnemende gemeenten maken de GR-en hun ontwerpbegroting voor 2025.


  Daarnaast nam de raad op 10 oktober 2023 een kaderstellend besluit over de wetswijziging Wet gemeenschappelijke regeling. Deze wetswijziging heeft bij zes GR-en tot wijzigingen van hun GR geleid. Ook hierover wordt de raad om zijn zienswijze gevraagd.
  Na april 2024 zal de definitieve toestemming op de GR/tekst van de raad worden gevraagd.  Omdat de GR Recreatieschap Geestmerambacht en de GR Vuilverbrandingsinstallatie  alleen een toestemmingsprocedure volgen, voegen deze pas in april 2024 in de besluitvormingsronde


  De zienswijzen van de Omgevingsdienst, Cosensus, GGD NHN en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord , inclusief het raadsvoorstel Ontwerp Beleidsplan en Dekkingsplan de Veiligheidsregio en het Meerjaren-ontwikkelplan van de Brandweer worden oordeelsvormend besproken.

 5. 4.0

 6. 4.1

  Ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord (NHN) biedt het college vijf raadsvoorstellen ter besluitvorming aan;
  Als eerste de Zienswijze Kadernota 2025, waarin de plannen van de Veiligheidsregio NHN voor 2025 staan vermeld. De gemeenteraad wordt om een zienswijze gevraagd. In het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027 Veiligheidsregio NHN gaat over de bestendiging van de brandweer binnen de Veiligheidsregio. Hierbij wordt onder andere invulling gegeven aan de aanbevelingen uit het Dekkingsplan 2024-2027 van de Veiligheidsregio NHN. Het Dekkingsplan omvat de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten, alsmede de overige noodzakelijke voorzieningen en maatregelen. Dit dekkingsplan maakt onderdeel uit van het Ontwerpbeleidsplan 2024-2027 waarin per organisatieonderdeel wordt omschreven welke opgaven er de komende jaren voor Veiligheidsregio NHN liggen
  In het laatste raadsvoorstel wordt de raad om zienswijzen gevraagd over de, in het kader van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, gewijzigde GR van de Veiligheidsregio (Zienswijze wijzigingen concept GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2024). Daarnaast staat in de concept GR ook een wijziging van de samenstelling van het dagelijks bestuur voorgesteld.

  00:28:16 - 00:30:06 - Soledad van Eijk
  00:30:06 - 00:30:07 - Annelies Kloosterboer
  00:30:07 - 00:32:20 - Annelies Kloosterboer
  00:32:20 - 00:32:28 - Soledad van Eijk
  00:32:38 - 00:33:39 - Robert Vermeulen
 7. 4.1.1

  In de kadernota worden de doelstellingen weergegeven die de Veiligheidsregio HN in de komende jaren wil realiseren en welke kosten hieraan verbonden zijn. De kadernota wordt eens per jaar aangeboden aan de verbonden gemeentes en deze worden om zienswijzen gevraagd.  
  In het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027 zijn diverse voorstellen uitgewerkt om de toekomst van het brandweerstelsel in de Veiligheidsregio HN te bestendigen.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit: 
  1. Onderstaande zienswijzen af te geven op de ontwerp-Kadernota 2025 Veiligheidsregio NoordHolland Noord, onderdeel Brandweer: 
  a. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de opdracht te geven om een brief te sturen aan het Rijk waarin wordt aangegeven dat de wettelijke eisen een grote druk op de brandweerorganisatie leggen en dat de gemeenten onvoldoende ruimte in het Gemeentefonds hebben om de benodigde ontwikkelingen duurzaam te kunnen financieren, en het Rijk vervolgens nadrukkelijk te verzoeken om hiervoor een oplossing te bieden. 
  b. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te verzoeken om kritisch te kijken naar mogelijke bezuinigingen en de uitvoerbaarheid van de voorgestelde plannen binnen het voorgestelde tijdsbestek, de ontwikkelingen te monitoren en de raden hier jaarlijks over te informeren.

  00:33:14 - 00:33:39 - Robert Vermeulen
  00:33:39 - 00:33:40 - Soledad van Eijk
  00:33:40 - 00:33:48 - Soledad van Eijk
  00:33:58 - 00:34:28 - Daniëlle Barhorst
  00:34:32 - 00:34:40 - Soledad van Eijk
  00:34:53 - 00:37:08 - Mike Walter
  00:37:08 - 00:37:09 - Soledad van Eijk
  00:37:09 - 00:37:17 - Soledad van Eijk
  00:37:23 - 00:37:54 - Dennis Koopman
  00:37:54 - 00:38:10 - Soledad van Eijk
  00:38:17 - 00:39:56 - Nils Langedijk
  00:39:56 - 00:40:01 - Soledad van Eijk
  00:40:01 - 00:40:02 - Lea van der Zee
  00:40:02 - 00:40:03 - Lea van der Zee
  00:40:04 - 00:40:40 - Robert Vermeulen
  00:40:40 - 00:40:41 - Soledad van Eijk
  00:40:41 - 00:40:42 - Nils Langedijk
  00:40:42 - 00:41:00 - Nils Langedijk
  00:41:00 - 00:41:02 - Nils Langedijk
  00:41:02 - 00:41:04 - Soledad van Eijk
  00:41:04 - 00:42:08 - Nils Langedijk
  00:42:08 - 00:42:14 - Soledad van Eijk
  00:42:14 - 00:42:19 - Soledad van Eijk
  00:42:24 - 00:42:28 - Dennis Koopman
  00:42:28 - 00:42:29 - Soledad van Eijk
  00:42:29 - 00:42:31 - Dennis Koopman
  00:42:31 - 00:42:48 - Dennis Koopman
  00:42:50 - 00:42:51 - Nils Langedijk
  00:42:51 - 00:42:56 - Soledad van Eijk
  00:42:56 - 00:43:32 - Nils Langedijk
  00:43:33 - 00:43:35 - Soledad van Eijk
  00:43:35 - 00:43:38 - Dennis Koopman
  00:43:38 - 00:43:48 - Dennis Koopman
  00:43:50 - 00:43:52 - Soledad van Eijk
  00:43:52 - 00:43:53 - Nils Langedijk
  00:43:53 - 00:44:04 - Nils Langedijk
  00:44:05 - 00:44:15 - Soledad van Eijk
  00:44:29 - 00:45:13 - Mike Walter
  00:45:14 - 00:46:40 - Soledad van Eijk
 8. 4.1.2

  Eens per vier jaar stelt de Veiligheidsregio NHN  Ontwerpbeleidsplan op. Dit beleidsplan beschrijft per organisatieonderdeel welke opgaven de komende jaren voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord liggen. Het Dekkingsplan 2024-2027 maakt onderdeel uit van het Ontwerpbeleidsplan. Het Dekkingsplan omvat de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige noodzakelijke voorzieningen en maatregelen.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit: 
   - Geen opmerkingen in te dienen op het Ontwerpbeleidsplan (en het daarbij behorende Dekkingsplan) 2024-2027 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

  00:46:48 - 00:47:47 - Annelies Kloosterboer
  00:47:47 - 00:47:49 - Soledad van Eijk
  00:47:49 - 00:50:28 - Soledad van Eijk
 9. 4.1.3

  Op grond van deze nieuwe wetgeving van de Wgr en de door de raden vastgestelde kaders is de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio HNH in concept gewijzigd. Daarnaast staat in de concept GR ook een wijziging van de samenstelling van het dagelijks bestuur voorgesteld (artikel 10).

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit:  
  1. geen zienswijze af te geven op de wijziging van de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
  2. geen zienswijze af te geven op de voorgestelde wijziging van artikel 10 van de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

  00:48:28 - 00:50:28 - Soledad van Eijk
 10. 4.2

  Het college biedt met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling GGD de raad twee raadsvoorstellen aan:
  - Zienswijze concept Kadernota 2025 GGD HN
  - zienswijzen concept GR GGD HN 2023-2024

 11. 4.2.1

  In de kadernota van de GGD Hollands Noorden staan de plannen voor 2025. De gemeenteraad van Dijk en Waard wordt gevraagd zijn standpunt ten aanzien van de concept kadernota 2025 kenbaar te maken in de vorm van een zienswijze.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit: 
  1. De GGD opdracht te geven de gemeente tijdig te informeren als één of meerdere financiële risico’s zich voor (dreigen) te doen; 
  2. De GGD opdracht te geven om in de eerste Burap duidelijkheid te geven over de invulling van de taakstelling van €280.000 in verband met het vrijmaken van financiële middelen (niet zijnde primaire dienstverlening) voor de bekostiging van Informatiebeveiliging en privacybescherming.

  00:48:58 - 00:50:28 - Soledad van Eijk
  00:50:28 - 00:50:38 - Anja Grim
  00:50:38 - 00:52:06 - Anja Grim
  00:52:08 - 00:52:14 - Soledad van Eijk
  00:52:24 - 00:55:15 - Femke Lammerts-Dekker
  00:55:15 - 00:55:37 - Soledad van Eijk
  00:55:52 - 00:59:32 - Mike Walter
  00:59:32 - 00:59:35 - Soledad van Eijk
  00:59:35 - 00:59:44 - Femke Lammerts-Dekker
  00:59:44 - 00:59:46 - Mike Walter
  00:59:46 - 00:59:50 - Soledad van Eijk
  00:59:50 - 01:00:18 - Mike Walter
  01:00:18 - 01:00:39 - Femke Lammerts-Dekker
  01:00:39 - 01:00:41 - Soledad van Eijk
  01:00:41 - 01:00:44 - Soledad van Eijk
  01:00:44 - 01:01:26 - Mike Walter
  01:01:26 - 01:01:30 - Soledad van Eijk
  01:01:30 - 01:01:31 - Anja Grim
  01:01:31 - 01:01:56 - Anja Grim
  01:01:56 - 01:02:16 - Soledad van Eijk
  01:02:16 - 01:02:33 - Mike Walter
  01:02:33 - 01:02:36 - Soledad van Eijk
  01:02:36 - 01:02:40 - Anja Grim
  01:02:40 - 01:02:54 - Anja Grim
  01:02:54 - 01:03:01 - Soledad van Eijk
  01:03:01 - 01:03:23 - Mike Walter
  01:03:23 - 01:03:27 - Soledad van Eijk
  01:03:27 - 01:04:00 - Willem Jan Mandersloot
  01:04:00 - 01:04:04 - Soledad van Eijk
  01:04:04 - 01:04:49 - Mike Walter
  01:04:49 - 01:04:57 - Willem Jan Mandersloot
  01:04:57 - 01:05:23 - Willem Jan Mandersloot
  01:05:23 - 01:05:35 - Soledad van Eijk
  01:05:35 - 01:06:01 - Mike Walter
  01:06:01 - 01:06:04 - Soledad van Eijk
  01:06:04 - 01:06:06 - Willem Jan Mandersloot
  01:06:06 - 01:06:25 - Willem Jan Mandersloot
  01:06:25 - 01:06:27 - Mike Walter
  01:06:27 - 01:06:32 - Soledad van Eijk
  01:06:32 - 01:06:44 - Mike Walter
  01:06:44 - 01:06:48 - Soledad van Eijk
  01:06:48 - 01:06:53 - Soledad van Eijk
  01:07:03 - 01:09:08 - Hudson Louis
  01:09:09 - 01:09:14 - Soledad van Eijk
  01:09:18 - 01:11:30 - Lea van der Zee
  01:11:30 - 01:11:34 - Soledad van Eijk
  01:11:34 - 01:11:36 - Soledad van Eijk
  01:11:36 - 01:11:38 - Anja Grim
  01:11:38 - 01:11:52 - Anja Grim
  01:11:52 - 01:11:53 - Lea van der Zee
  01:11:53 - 01:11:55 - Lea van der Zee
  01:11:55 - 01:11:57 - Soledad van Eijk
  01:11:57 - 01:13:02 - Lea van der Zee
  01:13:03 - 01:13:09 - Soledad van Eijk
  01:13:17 - 01:15:02 - Friedel Nijman
  01:15:02 - 01:15:04 - Soledad van Eijk
  01:15:04 - 01:15:05 - Femke Lammerts-Dekker
  01:15:05 - 01:15:33 - Femke Lammerts-Dekker
  01:15:33 - 01:15:34 - Friedel Nijman
  01:15:34 - 01:15:38 - Soledad van Eijk
  01:15:38 - 01:15:43 - Friedel Nijman
  01:15:43 - 01:15:48 - Soledad van Eijk
  01:16:01 - 01:18:09 - Carmen Bosscher
  01:18:11 - 01:18:25 - Soledad van Eijk
  01:18:35 - 01:20:24 - Gerard Rep
  01:20:24 - 01:20:29 - Soledad van Eijk
  01:20:29 - 01:20:31 - Femke Lammerts-Dekker
  01:20:31 - 01:20:42 - Femke Lammerts-Dekker
  01:20:42 - 01:22:33 - Gerard Rep
  01:22:33 - 01:22:35 - Soledad van Eijk
  01:22:36 - 01:22:44 - Anja Grim
  01:22:44 - 01:22:47 - Soledad van Eijk
  01:22:47 - 01:22:51 - Gerard Rep
  01:22:51 - 01:22:55 - Soledad van Eijk
  01:22:55 - 01:22:56 - Soledad van Eijk
  01:22:56 - 01:23:01 - Gerard Rep
  01:23:01 - 01:23:03 - Soledad van Eijk
  01:23:03 - 01:23:04 - Anja Grim
  01:23:04 - 01:23:14 - Anja Grim
  01:23:14 - 01:23:25 - Anja Grim
  01:23:25 - 01:23:29 - Gerard Rep
  01:23:29 - 01:23:30 - Soledad van Eijk
  01:23:30 - 01:23:31 - Gerard Rep
  01:23:31 - 01:24:29 - Gerard Rep
  01:24:29 - 01:24:32 - Soledad van Eijk
  01:24:34 - 01:24:36 - Anja Grim
  01:24:36 - 01:24:42 - Gerard Rep
  01:24:42 - 01:28:11 - Gerard Rep
  01:28:11 - 01:28:12 - Soledad van Eijk
  01:28:12 - 01:28:23 - Gerard Rep
  01:28:23 - 01:28:37 - Soledad van Eijk
  01:28:37 - 01:28:38 - Mike Walter
  01:28:38 - 01:28:59 - Mike Walter
  01:28:59 - 01:29:07 - Gerard Rep
  01:29:08 - 01:29:10 - Gerard Rep
  01:29:10 - 01:30:11 - Gerard Rep
  01:30:11 - 01:30:12 - Soledad van Eijk
  01:30:12 - 01:30:15 - Soledad van Eijk
  01:30:15 - 01:30:18 - Carmen Bosscher
  01:30:18 - 01:30:48 - Carmen Bosscher
  01:30:49 - 01:30:51 - Soledad van Eijk
  01:30:51 - 01:30:54 - Gerard Rep
  01:30:54 - 01:31:17 - Gerard Rep
  01:31:17 - 01:31:18 - Soledad van Eijk
  01:31:18 - 01:31:21 - Carmen Bosscher
  01:31:21 - 01:31:29 - Carmen Bosscher
  01:31:29 - 01:31:30 - Gerard Rep
  01:31:30 - 01:31:36 - Soledad van Eijk
  01:31:36 - 01:32:11 - Gerard Rep
  01:32:11 - 01:32:13 - Gerard Rep
  01:32:14 - 01:32:16 - Soledad van Eijk
  01:32:16 - 01:32:20 - Gerard Rep
  01:32:20 - 01:32:26 - Soledad van Eijk
  01:32:31 - 01:32:44 - Anja Grim
  01:32:45 - 01:32:49 - Soledad van Eijk
  01:32:55 - 01:33:04 - Femke Lammerts-Dekker
  01:33:04 - 01:33:10 - Soledad van Eijk
  01:33:21 - 01:34:28 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:34:31 - 01:34:38 - Soledad van Eijk
  01:34:38 - 01:34:47 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:34:48 - 01:35:38 - Lea van der Zee
  01:35:39 - 01:35:44 - Soledad van Eijk
  01:35:53 - 01:36:19 - Carmen Bosscher
  01:36:19 - 01:36:32 - Soledad van Eijk
  01:36:35 - 01:37:22 - Gerard Rep
  01:37:23 - 01:38:28 - Soledad van Eijk
 12. 4.2.2

  Op grond van de aanpassingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de door de raden vastgestelde kaders, is de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (GGD NHN) in concept gewijzigd. De gemeenteraad van Dijk en Waard wordt gevraagd een zienswijze te geven op dit concept.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit:
  1. Geen zienswijze af te geven op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  2. Geen zienswijze af te geven op de toegevoegde taak ‘uitvoering In control of alcohol en drugs.
  3. De deelnemersbijdrage met betrekking tot In control of alcohol en drugs vanaf 1 juli 2024 om te buigen van jaarlijks incidenteel € 0,50 per inwoner, naar een structurele bijdrage van € 0,54 per inwoner en deze jaarlijks te indexeren conform de afspraken over loon- en prijsindexatie bij de programmabegroting.

  01:37:59 - 01:38:28 - Soledad van Eijk
  01:38:35 - 01:40:09 - Femke Lammerts-Dekker
  01:40:10 - 01:40:19 - Soledad van Eijk
  01:40:29 - 01:41:45 - Gerard Rep
  01:41:47 - 01:43:27 - Soledad van Eijk
 13. 4.3

  Het college biedt met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus de raad twee raadsvoorstellen aan:
  - Zienswijze Kadernota 2025 Cocensus
  - Aanpassing GR Cocensus i.v.m. wijziging WGR

 14. 4.3.1

  In de kadernota 2025 gemeenschappelijke regeling Cocensus wordt op hoofdlijnen aangegeven wat de speerpunten en vernieuwingen zijn voor het jaar 2025. Deze kunnen worden verwerkt in de begroting 2025. Zo ook bij de kadernota van de gemeenschappelijke regeling Cocensus. De gemeenteraad Dijk en Waard wordt om zienswijzen gevraagd.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit: 
  1. geen zienswijze in te dienen voor de concept kadernota van de Cocensus; 
  2. de financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2025 van gemeente Dijk en Waard .

  01:42:40 - 01:43:27 - Soledad van Eijk
  01:43:28 - 01:43:50 - Femke Lammerts-Dekker
  01:43:50 - 01:43:51 - Soledad van Eijk
  01:43:51 - 01:43:57 - Soledad van Eijk
  01:43:57 - 01:44:07 - Fred Ruiten
  01:44:07 - 01:44:08 - Soledad van Eijk
  01:44:08 - 01:44:17 - Femke Lammerts-Dekker
  01:44:17 - 01:44:22 - Femke Lammerts-Dekker
  01:44:22 - 01:44:50 - Soledad van Eijk
  01:44:51 - 01:47:22 - Soledad van Eijk
  01:47:22 - 01:47:44 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:47:46 - 01:47:51 - Soledad van Eijk
  01:48:01 - 01:48:38 - Daniëlle Barhorst
  01:48:39 - 01:48:45 - Soledad van Eijk
  01:48:58 - 01:51:46 - Richard den Bak
  01:51:48 - 01:51:55 - Soledad van Eijk
  01:52:05 - 01:52:38 - Robert Vermeulen
  01:52:40 - 01:52:52 - Soledad van Eijk
  01:52:56 - 01:53:24 - Jolanda van Ling-Wanst
  01:53:25 - 01:53:39 - Soledad van Eijk
 15. 4.3.2

  Op grond van de aanpassingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de door de raden vastgestelde kaders is de gemeenschappelijke regeling Cocensus in concept gewijzigd. De gemeenteraad van Dijk en Waard wordt gevraagd een zienswijze te geven op dit concept.
  Daarnaast wil gemeente Landsmeer toetreden tot de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2025. Hiervoor wordt tegelijkertijd toestemming voor gevraagd.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit: 
  1. De volgende zienswijze af te geven op de voorgenomen aanpassing van de GR Cocensus naar aanleiding van de wijziging van de WGR: a. de onderdelen 'verantwoording' en 'terbeschikkingstelling' uit het kaderstellend besluit gewijzigde WGR opnemen in artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling 
  b. in artikel 9 lid 6 'algemeen bestuur' te vervangen voor 'bestuur' 
  c. de datum van inwerkingtreding te wijzigen van 1 januari 2024 naar een datum van wijziging van de regeling per 1 juli 2024. Daarbij in artikel 32 het woord 'vervanging' aan te passen naar 'wijziging' 
  d. de uittredingsbepaling aan te passen zodat de deelnemers beslissen over de conceptuittredingsregeling in plaats van het algemeen bestuur: 
  2. In te stemmen met de toetreding van gemeente Landsmeer tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus per 1 januari 2025; 
  3. Met inachtneming van de zienswijze verwerkt onder punt 1 van dit besluit geen zienswijze af te geven op de wijziging van de GR Cocensus 2025 in verband met de voorgenomen toetreding van gemeente Landsmeer per 1 januari 2025.

  01:53:38 - 01:53:39 - Soledad van Eijk
  01:53:41 - 01:56:11 - Nils Langedijk
 16. 4.4

  Het college biedt met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de raad 2 raadsvoorstellen aan:
  - Kadernota 2025 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
  - Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

 17. 4.4.1

  Jaarlijks zenden de verbonden partijen een concept kadernota aan de deelnemende gemeenten. In de concept kadernota staan plannen voor het komende jaar. Van de Omgevingsdienst Noord Holland Noord  (NHN) is ook een concept kadernota ontvangen. De gemeenteraad wordt om een zienswijze gevraagd. Na ontvangst van zienswijzen van alle deelnemers maakt de Omgevingsdienst NHN zijn concept ontwerpbegroting voor 2025.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit: 
  1. De PM-post voor Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP) af te wijzen, zolang er geen overeenstemming is over het transitieplan om te voldoen aan de robuustheidscriteria; 
  2. Het Dagelijks Bestuur dringend te verzoeken bij de uitwerking van de toekomstige denkrichtingen in het transitieplan ook één op te nemen die uitgaat van kostenneutraliteit en waarbij de deelnemers actief betrokken zijn; 
  3. Het Dagelijks Bestuur op te roepen om de verdere implementatie van de Omgevingswet en de Uitvoerings- & Handhavingsstrategie (U&H strategie) zoveel mogelijk kostenneutraal vorm te geven.

  01:53:47 - 01:56:11 - Nils Langedijk
  01:56:11 - 01:56:12 - Soledad van Eijk
  01:56:12 - 01:56:16 - Soledad van Eijk
  01:56:16 - 01:56:17 - Robert Vermeulen
  01:56:17 - 01:56:47 - Robert Vermeulen
  01:56:47 - 01:56:49 - Soledad van Eijk
  01:56:49 - 01:56:54 - Nils Langedijk
  01:56:54 - 01:59:00 - Nils Langedijk
  01:59:00 - 01:59:01 - Soledad van Eijk
  01:59:01 - 02:00:45 - Soledad van Eijk
 18. 4.4.2

 19. 5

  De gemeenschappelijke regelingen Zaffier, Recreatieschap Geestmerambacht, Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Regionaal Historisch Centrum Alkmaar staan als hamerstukken op de agenda.

 20. 5.1.1

  In de kadernota worden de doelstellingen weergegeven die de gemeenschappelijke regeling Zaffier in de komende jaren wil realiseren en welke kosten hieraan verbonden zijn. De kadernota wordt eens per jaar aangeboden aan de verbonden gemeentes en deze worden om een zienswijze gevraagd. Na verwerking van de zienswijzen en vaststelling van de kadernota maakt de gemeenschappelijke regeling Zaffier haar begroting voor 2025.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit:
  Geen zienswijze in te dienen voor de Concept Kadernota gemeenschappelijke regeling Zaffier 2025.

 21. 5.1.2

 22. 5.2.1

  Jaarlijks zenden de verbonden partijen een kadernota (concept) aan de gemeenten, zo ook de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. In de kadernota staan plannen voor 2025. De gemeenteraad wordt een zienswijze gevraagd.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit:
  Geen zienswijze in te dienen over de concept kadernota 2025 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR-RHCA).

 23. 5.2.2

  Op grond van deze nieuwe wetgeving van de Wgr en de door de raden vastgestelde kaders is de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar gewijzigd. De gemeenteraad Dijk en Waard wordt om zijn zienswijze gevraagd. De raad besluit geen zienswijze af te geven op de wijziging van de concept GR RHCA in verband met de wijziging van de Wgr.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit:
  Geen zienswijze af te geven op de wijziging van de concept gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 24. 5.3

  Jaarlijks zenden de verbonden partijen een kadernota aan de gemeenten, zo ook het Recreatieschap Geestmerambacht. In de kadernota staan plannen voor 2025. De gemeenteraad wordt een zienswijze gevraagd. Na verwerking van die zienswijzen maakt het Recreatieschap Geestmerambacht haar begroting voor 2025. 
  De verzoeken bij de zienswijze op de kadernota 2023 en 2024, om het inzicht in de projecten en de financiën te vergroten, zijn of worden op dit moment uitgewerkt. Er is een dashboard beschikbaar gesteld en de aannames over inkomsten bij de vaststelling van de visie (o.b.v. berekening van Planmaat) worden de komende periode herijkt. De gemeenteraad verzoekt het Recreatieschap de uitkomsten daarvan ook met de colleges en gemeenteraden te delen.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit:
  1. De volgende zienswijze in te dienen op de kadernota 2025 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht:
  a. De gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de herijking van de inkomsten te voorzien van kansrijkheid en risico's.
  b. De gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de uitkomsten van de herijking van de inkomsten uit het uitvoeringsprogramma met de colleges en gemeenteraden te delen.

 25. 5.4

  De gemeenteraad kan een zienswijze afgeven op de concept kadernota van de gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar. Gelet op de afwezigheid van beleidsmatige taken, geeft de concept kadernota van de Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI) geen aanleiding tot een zienswijze.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit:
  Geen zienswijze in te dienen op de concept kadernota 2025 van de gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)

 26. 6

  02:00:05 - 02:00:45 - Soledad van Eijk