Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel de Binding

dinsdag 31 oktober 2023

20:00 - 23:15
Locatie

Werkcafé De Binding

Voorzitter
Annelies Kloosterboer
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat vóór dinsdag 31 oktober 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 26 oktober 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Een inwoner van Dijk en Waard komt inspreken over de aanleg van padelbanen.

 2. 2

  Indien uw fractie een hamerstuk wenst te bespreken (of een bespreekstuk niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 3. 3
  Agendaverzoeken - beeldvorming - 20:10
 4. 3.1

  Op 5 juli 2022 heeft de raad de toekomstvisie voor het Museum BroekerVeiling vastgesteld en financiële middelen ter beschikking gesteld. Met dit besluit kon het museum een kwartiermaker werven om met de uitvoering van de Toekomstvisie aan de slag te gaan. Bij deze besluitvorming  is afgesproken dat de raad minimaal één keer per jaar een voortgangsrapportage krijgt. Deze wordt vanavond beeldvormend aan u voorgelegd. 
  Op 24 oktober heeft de raad een collegebericht ontvangen, die als bijlage bij dit agendapunt is gevoegd.

 5. 4
  Bespreekstukken - oordeelsvormend - 20:55
 6. 4.1

  Het nieuwe parkeerbeleid is noodzakelijk vanwege de mobiliteitstransitie, verstedelijkingsopgave, energietransitie en klimaatadaptatie. En er is behoefte aan nieuw beleid om actuele en toekomstige parkeervraagstukken het hoofd te bieden. Op 5 juli heeft de gemeenteraad zich beeldvormend gebogen over de peilnota parkeren. Op 12 juli heeft de raad na oordeelsvorming de peilnota ook vastgesteld. De peilnota en het advies van MuConsult zijn daarna verder uitgewerkt in het voorliggende integraal parkeerbeleid. Hierin zijn de motie Clusterparkeren (HHW) motie Parkeerverordening (Integraal parkeerbeleid) en de motie Budgetneutraal parkeerbeleid meegenomen.


  Er hebben zich 5 insprekers aangemeld.

  Voorgesteld besluit

  1. Het integraal parkeerbeleid in concept vast te stellen. 
  2. Inwoners, ondernemers en organisaties in de gelegenheid te stellen om zienswijzen naar voren te brengen door het conceptbeleid 6 weken ter inzage te leggen. 
  3. Een incidenteel voorbereidingskrediet van € 160.000 beschikbaar te stellen voor onderzoek en ontwikkeling van het parkeercluster Stationskwartier en dit te dekken uit het later te activeren investeringskrediet.

  Toezeggingen

  Titel
  Aankondiging ter inzage legging Concept Parkeerbeleid in het krantje
  Afstemmen parkeertarief Wereldhave
 7. 5

  Voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 8 november 2023_._


  Indien uw fractie een hamerstuk wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 8. 5.1

  In de gemeente Dijk en Waard bevonden zich woningen onder bovengrondse hoogspanningsleidingen. Om de bouw van nieuwe woningen te voorkomen op de locaties moet de bestemming hiervan gewijzigd worden. Het bestemmingsplan heeft gedurende de terinzagelegging geen bezwaren ontvangen en wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. A


  advies agendacommissie: aangezien er maatschappelijke consensus is over het feit dat hier geen woningen kunnen gebouwd en het Rijk de kosten dekt van de uitkoop, adviseert de commissie dit onderwerp te agenderen als hamerstuk.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan "Uitkoopregeling Hoogspanning" zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.BP06HOOGSPANNING-VA01 vast te stellen. 
  2. Geen milieu-effectrapportage (m.e.r.) procedure te doorlopen. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 9. 5.2

  De kwaliteitsverordening bevat de kwaliteitsdoelen voor VTH-taken, in lijn met landelijke criteria. Deze gelden voor zowel de gemeentelijke als de externe taken. Er is inhoudelijk geen verschil met de oude kwaliteitsverordeningen van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, behalve de verwijzing naar de actuele wetgeving en de kwaliteitscriteria.
  advies agendacommissie: Het betreft een technische actualisatie c.q. harmonisatie. Om die reden adviseert de commissie om dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de tafel.

  Voorgesteld besluit

  1.De Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht Dijk en Waard 2024 vast te stellen. 
  2. De bestaande kwaliteitsverordeningen vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk per 1 januari 2024 in te trekken.

 10. 6
  Schorsing - vervolg 1 november 2023 - 23:10