Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel de Binding

dinsdag 4 juli 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Werkcafé De Binding

Voorzitter
F. de Boer
Toelichting

Deze avond staat in het teken van de oordeelsvorming over de jaarrekening 2022, de voorjaarsnota 2022, de nota reserves en voorzieningen en de kadernota 2024.


Verduidelijkende/technische vragen worden niet toegestaan tijdens de vergadering. Dit was mogelijk in bijeenkomsten die hierover georganiseerd zijn op 13 en 21 juni.


De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Door van u te laten horen, kan u invloed hebben op wat de raad besluit.Wilt u iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Zit dan aan tafel bij onderwerpen over beeldvorming. Of spreek 5 minuten bij onderwerpen over oordeelsvorming. Meldt u aan bij de griffie via griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

 3. 3

  Toelichting
  Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar, en wordt inzicht gegeven in de besteding van de door de raad beschikbaar gestelde middelen. Door vaststelling van de jaarstukken voldoet de gemeente aan onze verplichtingen naar het Rijk en de provincie.


  Aan de politieke tafel gevraagd
  De politieke tafel wordt gevraagd om de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. De programmarekening 2022 vast te stellen met een positief saldo van € 21.790.000. 
  2. € 3.794.000 toe te voegen aan de reserve verhoogde asielinstroom. 
  3. € 488.000 toe te voegen aan de reserve overhevelingen budgetten. 
  4. € 6.090.000 toe te voegen aan de reserve bouwgrondexploitaties. 
  5. € 847.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor Ahri-gelden. 
  6. € 1.410.000 toe te voegen aan de reserve doorontwikkeling Museum BroekerVeiling. 
  7. € 283.000 toe te voegen aan de reserve Motie sociale woningbouw. 
  8. € 36.120 toe te voegen aan de reserve Ruimtelijke initiatieven in gebiedsontwikkelingen 
  9. € 310.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor Organisatie ontwikkeling en kosten dienstverlening 
  10. € 2.251.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor de uitbetaling van de Energietoeslag 2023 
  11. Het restant saldo € 6.280.880 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

 4. 4

  Toelichting
  In deze voorjaarsrapportage wordt op basis van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal gerapporteerd over financiële afwijkingen op het lopende begrotingsjaar 2023. Deze is hoofdzakelijk gebaseerd op de autonome ontwikkelingen met een financieel effect groter dan €100.000. Vanwege de beperkte realisatiecijfers over het eerste kwartaal zal een volledige analyse van de afwijkingen bij de najaarsrapportage plaatsvinden.


  Aan de politieke tafel gevraagd
  De politieke tafel wordt gevraagd om de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. De voorjaarsrapportage 2023 (bijlage 1) vast te stellen en de mutaties voorjaarsrapportage te verwerken in de Programmabegroting 2023.
  2. De technisch neutrale mutaties genoemd in bijlage 2 vast te stellen en de mutaties te verwerken in de Programmabegroting 2023.
  3. In te stemmen met de in de bijlage 3 genoemde maximale subsidieverstrekkingen.

 5. 5

  Toelichting
  De nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard 2023 borduurt verder op de gelijknamige documenten van de voormalige gemeenten Langedijk (uit 2018) en Heerhugowaard (uit 2017). In de nota reserves en voorzieningen wordt vastgelegd hoe de gemeente Dijk en Waard omgaat met zijn reserves en voorzieningen. Denk hierbij aan kaders weer voor het instellen/vormen, muteren en opheffen van reserves en voorzieningen.


  Aan de politieke tafel gevraagd
  De politieke tafel wordt gevraagd om de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. de nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard 2023 vast te stellen.

 6. 6

  Toelichting
  Deze kadernota bevat twee onderdelen. Ten eerste worden de maatschappelijke effecten en doelen uit het coalitieakkoord vertaald naar concrete uitvoering in 2024. Daarnaast zijn de financiële effecten van de autonome ontwikkelingen en de uitvoering van het coalitieakkoord opgenomen, zodat deze kunnen worden verwerkt in de begroting voor 2024.


  Aan de politieke tafel gevraagd
  De politieke tafel wordt gevraagd om de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  De kadernota 2023 vast te stellen en de financiële effecten te verwerken in de begroting 2024.

 7. 7
  Rondvraag en sluiting