Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel de Binding

donderdag 23 november 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Werkcafé De Binding

Voorzitter
Kees Tesselaar
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat vóór donderdag 23 november 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 16 november 2023 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 20:00
 2. 2

  Er staan vanavond alleen bespreekpunten op de agenda.

 3. 3
  Bespreekstukken - oordeelsvorming - 20:10
 4. 3.1

  Dit voorstel stond als hamerstuk geagendeerd op de politieke avond van 21 november jl. Op verzoek van de fractie VVD staat het nu als bespreekstuk geagendeerd op deze tafel. 


  In de voorliggende beleidsnota is het beleid van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk geharmoniseerd en op enkele onderdelen geactualiseerd. Een wijziging is bijvoorbeeld dat het college de keuze krijgt voor het verstrekken van een gemeentegarantie op een geldlening dan wel het verstrekken van een geldlening, waarin bij het oude beleid vooral werd uitgegaan van het verstrekken van een gemeentegarantie op een geldlening. Het risico voor de gemeente blijft in beide gevallen gelijk. Met de geharmoniseerde beleidsregels kan de gemeente eenduidig en transparant omgaan met verzoeken van derden uit de gemeente Dijk en Waard.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. de ‘Beleidsregels verstrekken gemeentegaranties en geldleningen gemeente Dijk en Waard 2024’ vast te stellen; 
  2. de ‘Beleidsregels verstrekken gemeentegaranties en geldleningen gemeente Dijk en Waard 2024’ met ingang van 1 januari 2024 in te laten gaan; 
  3. de ‘Beleidsregels gemeentegaranties gemeente Langedijk 2010’ met ingang van 1 januari 2024 in te trekken.

 5. 3.2

  Op 21 november staat dit onderwerp beeldvormend op de agenda. Vanavond wordt het oordeel van de raad gevraagd.
  Het voorstel betreft een harmonisatie en moet plaatsvinden voor 1-1-2024. Het beleid ziet toe op begraafplaatsen, gebouwen, groen, kunstwerken en waterkeringen, speelvoorzieningen, straatmeubilair, verlichting, water en wegen. De Motie die bij de Woonzorgvisie is ingediend m.b.t. tot wandel- en rustbankjes is hierin meegenomen. Inhoudelijk worden een aantal aanpassingen voorgesteld. Zo wordt voor de onderhoudsniveaus het hoogste ambitieniveau aangehouden, wat zorgt voor een structurele toename van het onderhoudsbudget. Onderdeel van het proces om te komen tot dit plan was een enquête waarin is gevraagd hoe inwoners de openbare ruimte gebruiken, beleven en op welke kwaliteitsniveau inwoners vinden dat de openbare ruimte moet worden onderhouden (bijlage 6 bij het beleidsplan).

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over de volgende besluitpunten: 
  1. Het “Integraal beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2023” vast te stellen. 
  2. De extra structureel benodigde middelen van ca. € 122.000 voor de harmonisatie van het onderhoudsniveau en zelfbeheer groen (participatie) mee te nemen in de kadernota en begroting 2025. 
  3. De incidenteel benodigde middelen, in totaal ca. € 180.000, voor het uitvoeren van het uitvoeringsplan 2024-2033, de eerste vier jaar zo veel als mogelijk te dekken uit meevallers binnen de reguliere (beheer)budgetten. 
  4. De in bijlage “Overzicht in te trekken beleidsdocumenten Openbare Ruimte” opgenomen beleidsdocumenten in te trekken.

 6. 3.3

  Als gevolg van de nieuwe CAO 2023 verwacht de GGD Hollands Noorden een hogere loonkostenstijging dan begroot. Voor Dijk en Waard betekent dit een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage van € 264.667. Het college stelt voor om hiermee in te stemmen onder de de voorwaarde deze verhoging niet in de kadernota 2026 wordt meegenomen. De raad wordt in de gelegenheid gesteld hierover een zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. De volgende zienswijze in te dienen over de financiële gevolgen van de CAO voor de GGD Hollands Noorden in 2023;
  a. In te stemmen met voorgestelde éénmalige ophoging van de deelnemersbijdrage in 2023;
  b. Hieraan de voorwaarde te verbinden dat de herrekening in de kadernota 2026 over het jaar 2023 voor de GGD HN niet wordt meegenomen.
  2. De financiële gevolgen die dit heeft voor Dijk en Waard (€ 264.667) te verwerken in de najaarsrapportage 2023;
  3. Het college te verzoeken bovenstaand besluit aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden mede te delen.

 7. 4
  Sluiting - 21:55