Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel de Binding

Starttijd 19.00 uur

donderdag 5 oktober 2023

19:00 - 21:40
Locatie

Werkcafé De Binding

Voorzitter
Kees Tesselaar
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar.


De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Door van u te laten horen, kan u invloed hebben op wat de raad besluit.


Wilt u iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Zit dan aan tafel bij onderwerpen over beeldvorming. Of spreek 5 minuten bij onderwerpen over oordeelsvorming. Meldt u aan bij de griffie via griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:00
 2. 2
  Vastellen agenda
 3. 3

  Bij dit agendapunt staan raadsvoorstellen waarvan de agendacommissie adviseert  om ze rechtstreeks op de aankomende raadsvergadering te plaatsen.

 4. 3.1

  Toelichting: Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De bedoeling van deze wetswijziging is dat gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regelingen. Na een intensief voorbereidingstraject met alle betrokkenen, waaronder ook de raadleden van de gemeente Dijk en Waard, wordt de raad nu gevraagd de richting te bepalen waarmee hierna alle gemeenschappelijke regelingen hun regelingen kunnen aanpassen.
  Verloop gesprek: Omdat de raad intensief is meegenomen in dit traject wordt ter tafel voorgesteld om dit stuk als hamerstuk te agenderen op de raadvergadering van 10 of 11 oktober as. 
  Resultaat politieke tafel: het voorstel is klaar voor besluitvorming in raad van 10 of 11 oktober 2023 en wordt als bespreek,- of hamerstuk op de agenda van de raad geplaatst

  Besluit

  Besluit: De door de Regietafel NHN voorgestelde kaderstellende besluiten over te nemen, te weten,
  1. De verplichte zienswijzeprocedure van art. 1 Wgr bij het treffen, het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een GR niet op te nemen in de regeling zelf.
  2. Op basis van art. 9 Wgr een minimale termijn van deelname te hanteren van 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van deelname aan/toetreding tot de regeling en een opzegtermijn van tenminste één jaar in acht te nemen. De uittreedsom wordt berekend aan de hand van de directe reële schade, berekend over een overbruggingsperiode van 5 jaar. De hoogte van de reële schade wordt berekend door de accountant van de GR, aangevuld met een bindend advies van een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld een externe accountant).
  3. Op grond van art. 10 leden 5 en 6 Wgr naast de verplichte zienswijzeprocedure op de begroting een aanvullende zienswijze procedure vast te leggen voor drie soorten besluiten: a. Kadernota, b. Bestemming van het rekeningresultaat c. Strategische- of meerjarenplannen.
  4. Op grond van de art. 34, 34b en 35 Wgr de termijnen voor indiening van kadernota, ontwerpbegroting en begroting te handhaven die in 2018 zijn overeengekomen in het kader van vaststelling van FUGR (en Spoorboekje) en deze op te nemen in de GR.
  5. Op grond van artikel 10, lid 7 Wgr participatie voor ingezetenen en belanghebbenden alleen op te nemen in de gemeenschappelijke regeling als de raden bevoegdheden hebben overgedragen aan het algemeen bestuur van een openbaar lichaam. 
  6. Op grond van artikel 11a van de Wgr in elke GR een tekst op te nemen over de evaluatie van de regeling. Dit betekent dat in elke regeling wordt aangegeven of er wel of niet evaluaties plaatsvinden, en zo ja, op welke wijze.
  7. Op grond van art. 17 Wgr de informatieverstrekking aan de raden zo vroeg mogelijk te geven, schriftelijk en op hoofdlijnen. Het bestuur (DB, AB en/of voorzitter) zendt deze informatie altijd schriftelijk, rechtstreeks naar en gelijktijdig aan de raden van de deelnemende gemeenten (en staten), in cc aan de colleges van de deelnemers. Indien de informatie wordt verstrekt door DB of voorzitter dan worden de AB-leden vooraf geïnformeerd.
  8. De verplichting van de gemeenschappelijke adviescommissie van art. 24a Wgr niet op te nemen in de regeling zelf.
  9. De archiefparagrafen te actualiseren en in overeenstemming te brengen met de Archiefwettelijke vereisten. De nieuwe paragraaf in de GR bevat artikelen over Archiefzorg, Archiefbeheer, Archiefbewaarplaats, Toezicht, Verantwoording, Terbeschikkingstelling en Beheer.

 5. 4
  Bespreekstukken:
 6. 4.1

  Toelichting: In het het Grondstoffenbeleidsplan Dijk en Waard 2024- 2027 zijn een grondstoffenvisie, ambities en maatregelen opgenomen om te komen tot minder restafval en meer grondstoffen. Naast de harmonisatie van de frequentie, bevat het beleidsplan acties en maatregelen die samen moeten zorgen voor minder restafval en meer ingezamelde grondstoffen voor hergebruik. Ook wordt om een besluit over de Afvalstoffenverordening Dijk en Waard 2024 gevraagd. 
  Op 13 september heeft de raad  hierover een presentatie ontvangen op de werf in Heerhugowaard. 
  Verloop gesprek: fracties gaan met elkaar in debat, aan de wethouder kunnen politieke vragen worden gesteld. Technische vragen zijn vooraf gesteld en beatwoord en worden bij de vergaderstukken gevoegd.
  Resultaat politieke tafel: het voorstel is klaar voor besluitvorming in raad van 10 of 11 oktober 2023 en wordt als bespreek,- of hamerstuk op de agenda van de raad geplaatst

  Voorgesteld besluit

  1. Het Grondstoffenbeleidsplan Dijk en Waard 2024-2027 vast te stellen.
  2. Binnen het Grondstoffenbeleidsplan te kiezen voor de ambitie van maximaal 170 kg huishoudelijk restafval per jaar per inwoner in 2027. Daarbij de frequentie voor de afvalinzameling aan huis als volgt vast te stellen: Restafval 1x per 3 weken, GFT 1x per 2 weken, PMD 1x per 2 weken en Grof huishoudelijk afval 1x per 4 weken.
  3. De Afvalstoffenverordening Dijk en Waard 2024 vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Grondstoffenbeleidplan
 7. 4.2

  Toelichting: Het college van de voormalige gemeente Heerhugowaard besloot in 2019 tot deelname aan het Rijks-Experiment Gesloten Coffeeshopketen (hierna (Rijks-experiment) waarbij voor minimaal 4 jaar landelijk tien telers worden aangewezen die legaal geproduceerde cannabis gaan leveren aan coffeeshops in tien gemeenten. Voor een beoogde teeltlocatie in Heerhugowaard is al enige tijd een intentieovereenkomst van kracht, met een teler die nog niet is aangewezen in het Rijksexperiment. De voortgang van het Rijks-experiment stagneert omdat nog steeds te weinig telers in productie kunnen komen. Het college vraagt de gemeenteraad naar  zijn opvatting over het gevoerde beleid. Ook wordt het college gevraagd om richting voor de toekomst aan te geven.
  Verloop gesprek: fracties gaan met elkaar in debat, aan de wethouder kunnen politieke vragen worden gesteld. Technische vragen zijn vooraf gesteld en beatwoord en worden bij de vergaderstukken gevoegd.
  Resultaat politieke tafel: het voorstel is klaar voor besluitvorming in raad van 10 of 11 oktober 2023 en wordt als bespreek,- of hamerstuk op de agenda van de raad geplaatst

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met het gevoerde beleid omtrent deelname in het Rijksexperiment en dit overeenkomstig voort te zetten
  2. De criteria te onderschrijven die het college onder meer kan hanteren voor het al dan niet verlengen van de intentieovereenkomst met Arista B.V.:
  a. De kans dat Arista nog wordt aangewezen als teler binnen het Experiment Gesloten Coffeeshopketen
  b. De termijn die verstreken is sinds de aanvang van de intentieovereenkomst 
  c. De kans dat de voor vestiging van Arista vereiste bestemmingsplanwijziging tot stand zal komen
  3. Een eventueel benodigde wijziging van het bestemmingsplan dat cannabisteelt op de locatie van Arista mogelijk maakt in overweging te zullen nemen.

 8. 4.3

  Toelichting:
  Conform artikel 38b lid 2 van de Politiewet 2012 dient de burgemeester voorafgaand aan het vaststellen van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) de gemeenteraad te horen over het regionaal ontwerpbeleidsplan. Dit betekent concreet dat de raad de gelegenheid krijgt om een zienswijze mee te geven aan de burgemeester.
  In het IMV worden op hoofdlijnen vier thema’s beschreven die gebaat zijn bij een gecoördineerde aanpak op regionaal niveau.
  1. Ondermijning;
  2. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit;
  3. Maatschappelijke onrust en radicalisering;
  4. Jeugd en Veiligheid.
  Eveneens is in het IMV de verdeling van de politiesterkte, waaronder de beschikbare wijkagenten, over de Eenheid Noord-Holland weergegeven.
  Verloop gesprek: fracties gaan met elkaar in debat, aan de wethouder kunnen politieke vragen worden gesteld. Technische vragen zijn vooraf gesteld en beatwoord en worden bij de vergaderstukken gevoegd.
  Resultaat politieke tafel: het voorstel is klaar voor besluitvorming in raad van 10 of 11 oktober 2023 en wordt als bespreek,- of hamerstuk op de agenda van de raad geplaatst

  Voorgesteld besluit

  Geen zienswijze mee te geven aan de burgemeester over het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-2027.

  Toezeggingen

  Titel
  Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
 9. 5
  Afsluiting - 21:35