Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel de Binding

dinsdag 12 december 2023

20:00 - 21:45
Locatie

Werkcafé De Binding

Voorzitter
Annelies Kloosterboer
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat vóór dinsdag 12 december 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 7 december 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 20:00
 2. 2

  Indien uw fractie een hamerstuk wenst te bespreken (of een bespreekstuk niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.
  Indien de tafel besluit hamerstukken te willen bespreken zal dit in de meeste gevallen aan het einde van de vergadering plaatsvinden.

 3. 3
  Bespreekstukken -oordeelsvormend - 20:10
 4. 3.1

  Aan de raad wordt gevraagd om de grenzen van de bebouwd kommen van Dijk en Waard vast te stellen. Het betreft een harmonisatie waarbij sommige grenzen worden aangepast. Zo wordt de bebouwde komgrens tussen De Noord en Heerhugowaard aangepast naar aanleiding van een inloopavonden de zienswijze van de Dorsraad de Noord.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende beslispunten:
  1. de grenzen van de bebouwde kommen van Dijk en Waard op grond van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet natuurbescherming vast te stellen conform de bij dit besluit behorende kaart.
  2. alle hieraan voorafgaande besluiten betreffende de vaststelling van de bebouwde komgrenzen van Langedijk en Heerhugowaard op grond van de Wegenverkeerswet 1994, Boswet en Wet natuurbescherming in te trekken.

  Toezeggingen

  Titel
  Lijst met beschermde bomen en houtopstanden
 5. 3.2

  Om in vroegtijdig stadium betrokken te worden bij voorgenomen besluiten door het bestuur van de GR Zaffier, wordt de gemeenteraad gevraagd om een gemeenschappelijke adviescommissie in te stellen als pilot voor een periode van twee jaar. Het instellen van de adviescommissie  komt bovendien tegemoet aan de aangenomen moties van de raden van de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende beslispunten:
  het algemeen bestuur van Zaffier te verzoeken een gemeenschappelijke adviescommissie in te stellen als pilot voor een periode van twee jaar (bijlage 1 Raadsbesluit Pilot gemeenschappelijke adviescommissie Zaffier)

 6. 4

  Het voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 19 december 2023. Indien uw fractie een hamerstuk wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3). Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 7. 4.1

  De raad stelt een nieuwe wegsleepverordening vast, zodat het wegslepen en in bewaring nemen van voertuigen ook in de volgende jaren als bijzondere vorm van bestuursdwang kan worden ingezet . Ook de wegsleepverordening moet voor het einde van het jaar worden geharmoniseerd en bevat voornamelijk technische wijzigingen.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende beslispunten:
  1. de Wegsleepverordening Dijk en Waard 2023 vast te stellen.
  2. de Wegsleepverordening 2008 van de gemeente Heerhugowaard in te trekken.

 8. 4.2

  De raad wordt gevraagd deze verordening, die noodzakelijk is zodat toezichthouders in uitzonderlijke omstandigheden tegen de wil van de bewoner een woning mogen betreden, vast te stellen

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende beslispunten:
  1. De Verordening op het binnentreden ter uitvoering van een noodverordening Dijk en Waard 2023 vast te stellen.
  2. De Verordening op het binnentreden ter uitvoering van een noodverordening van Heerhugowaard in te trekken

 9. 5
  Sluiting - 21:40