Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel de Binding

Uitloop van 31-10

woensdag 1 november 2023

20:00 - 21:05
Locatie

Werkcafé De Binding

Voorzitter
Joke van Ruitenbeek
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar.


De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Door van u te laten horen, kan u invloed hebben op wat de raad besluit.


Wilt u iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Zit dan aan tafel bij onderwerpen over beeldvorming. Of spreek 5 minuten bij onderwerpen over oordeelsvorming. Meldt u aan bij de griffie via griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 20:00
 2. 2
  Vervolg vergadering - 20:05
 3. 2.1

  Het doel van de Participatieverordening is tweeledig: Enerzijds het harmoniseren van de huidige regels voor inspraak met als resultaat eenduidige regels voor de hele gemeente. Anderzijds is een uitbreiding van participatiemogelijkheden bij de uitvoering en evaluatie van beleid beoogd, met als doel de samenwerking met de samenleving te versterken en meer draagvlak en acceptatie voor overheidsbesluiten te creëren. De gemeenteraad kan categorieën van initiatieven aanwijzen waarin participatie verplicht is.
  advies Agendacommissie: gelijktijdig behandelen met met het Bindend adviesrecht, delegatiebesluit omgevingsplan (agendapunt 4.2.a)

  Voorgesteld besluit

  1. De Participatieverordening Dijk en Waard 2023 vast te stellen. 
  2. De Inspraakverordening, vastgesteld op 26 oktober 2004 door de gemeente Heerhugowaard, in te trekken 
  3. De Inspraakverordening Langedijk 2009, vastgesteld op 3 maart 2009 door de gemeente Langedijk, in te trekken.

  Toezeggingen

  Titel
  Uitdaagrecht - 2024 meenemen in participatiebeleid
 4. 2.2

  De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van het college om de bevoegdheden tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan te delegeren in de volgende situaties:
  a. het in overeenstemming brengen van het omgevingsplan met onherroepelijk geworden omgevingsvergunningen;
  b. het uitvoeren van de instructieregels vanuit de provincie of het Rijk, voor zover hier geen afwegingsruimte in aanwezig is;
  c. juridisch-technische en redactionele aanpassingen en correcties van omissies, verschrijvingen van het omgevingsplan, allen met geen of geringe invloed op de fysieke leefomgeving.
  advies Agendacommissie: gelijktijdig behandelen met met de Participatieverordening  (agendapunt 4.2.b)

  Voorgesteld besluit

  1. Het ‘Delegatiebesluit omgevingsplan’ vast te stellen, waardoor aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheden tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan worden gedelegeerd in de volgende situaties: 
  a. het in overeenstemming brengen van het omgevingsplan met onherroepelijk geworden omgevingsvergunningen; 
  b. het uitvoeren van de instructieregels vanuit de provincie of het Rijk, voor zover hier geen afwegingsruimte in aanwezig is; 
  c. juridisch-technische en redactionele aanpassingen en correcties van omissies, verschrijvingen van het omgevingsplan, allen met geen of geringe invloed op de fysieke leefomgeving. 
  2. Bijgevoegde tabel ‘Lijst van gevallen met bindend adviesrecht en participatieplicht’ voor het onderdeel ‘Bindend adviesrecht’ vast te stellen. 
  3. Bijgevoegde tabel ‘Lijst van gevallen met bindend adviesrecht en participatieplicht’ voor het onderdeel ‘Verplichte participatie’ vast te stellen.

 5. 3
  Sluiting - 21:05