Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel de Binding

dinsdag 3 oktober 2023

20:00 - 22:25
Locatie

Werkcafé De Binding

Voorzitter
Soledad van Eijk
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat dinsdag 3 oktober vóór 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 28 september 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 20:00
 2. 2

  Toelichting:
  Het addendum sport schetst de algemene kaders voor subsidieverstrekkingen en daarmee de doelstellingen, uitgangspunten en thema’s van het subsidiebeleid. Het addendum sport is gericht op sportclubs in het algemeen en private voetbalclubs in het bijzonder. Voor dit addendum sport is een afzonderlijk traject gevolgd dat nu wordt toegevoegd aan het integraal beleidskader sociaal domein en het subsidiebeleid sociaal domein dat de raad op 23 mei 2023 heeft vastgesteld. Daarmee wordt niet alleen voldaan aan de verplichting om het subsidiebeleid uiterlijk op 1 januari 2024 te hebben geharmoniseerd -volgens de Wet Algemene Regels Herindeling - maar ook aan de ambitie dat sport en bewegen in Dijk en Waard voor iedereen mogelijk en betaalbaar is, voor jong en oud, met of zonder een beperking.
  Advies tafel:
  De tafel adviseert om dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 10 oktober 2023.

  Besluit

  voorgesteld besluit
  1. Het “Beleidsplan harmonisatie buitensportaccommodaties en subsidie sportclubs” van 6 september 2023 vast te stellen (bijlage 1); 
  2. Bijlage 5. Subsidiebeleid sociaal domein - addendum sport van het “Beleidsplan harmonisatie buitensportaccommodaties en subsidie sportclubs” als addendum sport toe te voegen aan het Subsidiebeleid sociaal domein; 
  3. Het budget onderdeel sport beschikbaar te stellen via: a. instellen van een reserve harmonisatie buitensportaccommodaties € 1.000.000 vanuit de algemene reserve, b. jaarlijkse dotatie aan de reserve harmonisatie buitensportaccommodaties € 135.000 uit de exploitatie; c. bijstelling van het subsidieplafond sport met € 38.000 naar € 225.000; d. bijstelling van exploitatie harmonisatiegevolgen buitensportaccommodaties met € 141.023 
  4. De integrale financiële afweging plaats te laten vinden bij de begroting 2024

  Toezeggingen

  Titel
  Harmonisatie subsidies sport
 3. 3

  Toelichting: Het betreft een harmonisatie van de beleidskaders Minimabeleid en Schuldhulpverlening van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. In het Beleidskader Armoedebeleid Dijk en Waard 2024 wordt beschreven hoe de gemeente Dijk en Waard de komende jaren ondersteuning biedt aan inwoners met een laag inkomen of met (dreigende) schulden. Het beleid wordt door de uitvoeringsorganisatie Zaffier uitgevoerd. Deze harmonisatie betreft een technische harmonisatie, waarbij rekening is gehouden met de Visie sociaal domein, het Integraal beleidskader sociaal domein en tussentijdse wijzigingen vanaf 2017 als gevolg van wet- en regelgeving en evaluaties. De tussentijdse wijzigingen zijn via bestuurlijke besluitvorming geformaliseerd -zie bijlage 5-en meerdere malen beeldvormend besproken aan de gesprekstafels van de gemeenteraad Dijk en Waard.


  Advies tafel: 
  De tafel adviseert unaniem om dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 10 oktober 2023. Daarbij geeft de VVD aan dat zij een stemverklaring zullen afleggen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Beleidskader Armoedebeleid Dijk en Waard 2024 vast te stellen.
  2. De oude beleidskaders van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk in te trekken per 1 januari 2024, te weten:
  a. Het ‘Beleidskader schuldhulpverlening Heerhugowaard 2018’
  b. Het ‘Beleidskader Schuldhulpverlening 2019-2022 Gemeente Langedijk’
  c. Het ‘Beleidskader Minimabeleid 2017-2020 gemeente Langedijk en Heerhugowaard’

  Toezeggingen

  Titel
  Harmonisatie kaders Armoedebeleid
 4. 4

  Toelichting:
  Vanwege de fusie van de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard en de afspraak dat het beleid dat door Zaffier wordt uitgevoerd zoveel mogelijk geharmoniseerd wordt, liggen nu negen verordeningen in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inburgering 2021, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet sociale werkvoorziening en het minimabeleid ter vaststelling voor. Alhoewel het vaststellen van beleidsregels een bevoegdheid is van het dagelijks bestuur van Zaffier, blijft de bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen en beleidskaders een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom wordt dit voorstel nu ter besluitvorming aangeboden aan de raad. De andere gemeenten die deelnemen aan Zaffier leggen deze verordeningen ook ter vaststelling voor aan hun raden.
  Advies tafel
  Aangezien de VVD-fractie meer tijd nodig heeft om de stukken te bestuderen, adviseert de tafel dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 10 oktober 2023

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. De ‘Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ, gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 1 vast te stellen.
  2. De ‘Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 2 vast te stellen.
  3. De ‘Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 3 vast te stellen.
  4. De ‘Nalevingsverordening gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 4 vast te stellen.
  5. De ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 5 vast te stellen.
  6. De ‘Verordening DijkenwaardPas’ conform bijlage 6 vast te stellen.
  7. De ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 7 vast te stellen.
  8. De ‘Verordening cliëntenparticipatie gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 8 vast te stellen.
  9. De ‘Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening (WSW) gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 9 vast te stellen. 10. De ‘Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerhugowaard 2016’ in te trekken per 1 januari 2024.
  11. De ‘Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Langedijk 2016’ in te trekken per 1 januari 2024. RAADSVOORSTEL
  12. De ‘Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Heerhugowaard 2017’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 juli 2023.
  13. De ‘Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Langedijk 2017’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 juli 2023.
  14. De ‘Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heerhugowaard 2017’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 juli 2023. 15. De ‘Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Langedijk 2017’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 juli 2023.
  16. De ‘Verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015’ in te trekken per 1 januari 2024.
  17. De ‘Verordening tegenprestatie gemeente Langedijk 2015’ in te trekken per 1 januari 2024.
  18. De ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heerhugowaard 2018’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 januari 2023.
  19. De ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Langedijk 2015’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 januari 2023. 20. De ‘Verordening MeedoenPas Dijk en Waard’ met terugtrekkende kracht in te trekken per 1 januari 2023.
  21. De ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard’ in te trekken per 1 januari 2024.
  22. De ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Langedijk’ in te trekken per 1 januari 2024.
  23. De ‘Verordening cliëntenparticipatie HalteWerk’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 april 2023.
  24. De ‘Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015’ in te trekken per 1 april 2023.
  25. De ‘Verordening WSW cliëntenraad’ zoals vastgesteld op 25 juni 2008 in te trekken per 1 januari 2024.
  26. De ‘Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet Sociale Werkvoorziening’ zoals vastgesteld op 25 juni 2008, in te trekken.
  27. De ‘Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Langedijk 2015’ in te trekken.
  28. Het ‘Beleidskader Participatiewet Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk 2015-2018’ in te trekken.
  Verloop gesprek: aangezien het hier een beleidsarm harmonisatievoorstel betreft wordt er geen politiek debat verwacht. Technische vragen zijn vooraf gesteld en beatwoord en worden bij de vergaderstukken gevoegd.
  Resultaat van politieke tafel: het voorstel is klaar voor besluitvorming in raad van 10 of 11 oktober 2023 en wordt als bespreek,- of hamerstuk op de agenda van de raad geplaatst

 5. 5

  Toelichting: Met dit harmonisatie-voorstel worden de vier oude verordeningen voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning van de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard geharmoniseerd tot één gecombineerde verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor Dijk en Waard. Deze verordening regelt de rechten en plichten van inwoners met een hulpvraag (en van hun omgeving) bij hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De verordening is het juridisch kader waarbinnen de gemeente maatwerkvoorzieningen voor hulp en ondersteuning indiceert.


  Advies tafel
  Aangezien de VVD-fractie meer tijd nodig heeft om de stukken te bestuderen, adviseert de tafel dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 10 oktober 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. de verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Dijk en Waard 2024 vast te stellen.

 6. 6
  Conclusie en vervolg - 22:15
 7. 7
  Rondvraag en sluiting - 22:20