Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel de Binding

woensdag 5 juli 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Werkcafé De Binding

Voorzitter
V. Wanst
Toelichting

Deze politieke tafel staat in het teken van de voorbereiding van de gemeenteraad van 12 juli.


LET OP: VANWEGE DE ZWAARTE VAN DE AGENDA BEGINT DE VERGADERING OM 19:30 UUR.


Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 29 juni voor 12.00 uur indienen bij de griffie (griffie@dijkenwaard.nl).


Zo werkt de avond: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar.


De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Door van u te laten horen, kan u invloed hebben op wat de raad besluit.


Wilt u iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Zit dan aan tafel bij onderwerpen over beeldvorming. Of spreek 5 minuten bij onderwerpen over oordeelsvorming. Meldt u aan bij de griffie via griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

 3. 3

  Voor deze politieke tafel hebben zich tot nu toe twee insprekers gemeld:
  1. Veiligheid de heer van der Weijden (inwoner van Dijk en Waard)  spreekt in over de wijze waarop de gemeente in de toekomst om kan gaan met veiligheid en gezondheid. Dit naar aanleiding van het beleid van de gemeente en het rijk tijdens de Corona-crisis.
  2. Landelijke Sinterklaas intocht in Dijk en Waard : de heer F. Floor (inwoner van Dijk en Waard) maakt gebruik van het inspreekrecht om het initiatief voor het organiseren van de landelijke intocht van Sinterklaas in onze gemeente, onder de aandacht van de raad te brengen.
  3. De Draai: mevrouw Rake wil als omwonende inspreken over De Draai.
  Wilt u ook inspreken over een onderwerp op deze agenda, of over een ander onderwerp, meldt u dan u aan bij de griffie via griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.

 4. 4

  Richttijd: 20 minuten
  Gespreksvorm: oordeelsvormend: het politiek gesprek
  Toelichting: 345 woningen in drie woongebouwen kunnen er komen in De Scheg in Heerhugowaard. Dit is op de gronden tussen de spoorlijn Amsterdam – Heerhugwaard en de provinciale weg N242. Er wordt ingezet op betaalbare woningen in een groene omgeving. Deze ontwikkeling past bij de ambitie van de gemeente om betaalbare woningen te realiseren. Deze avond gaat de raad in gesprek over dit bestemmingsplan. Als eerste komt inspreker W.Voerman van Ondernemed Dijk en Waard aan het woord.
  Besluit: De raad wordt gevraagd om:
  1.de Nota van Beantwoording en Staat van Wijzigingen vast te stellen
  2.het bestemmingsplan De Scheg gewijzigd vast te stellen
  3.geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd
  4.te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie aanvullende welstandscriteria, zoals opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan vast te stellen
  Gespreksvorm: oordeelsvormend: het politiek gesprek
  Verloop gesprek
  - inspreker:  W. Voerman van Ondernemend Dijk en Waard
  - het politieke debat – fracties bevragen elkaar op standpunten en onderbouwing
  - afronding debat en conclusie en advies van de tafel (voorstel klaar voor besluitvorming in raad van 12 juli; zo ja bespreek,- of hamerstuk)

 5. 5

  Richttijd: 20 minuten
  Toelichting: 34 sociale huurappartementen van Stichting Woonwaard en Fijn Wonen kunnen er gebouwd worden aan het Rembrandt Erft in Heerhugowaard. Het project is in strijd met het bestemmingsplan van nu: Heerhugowaard Kern Noord. Het project kan doorgaan als de raad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft. En als er een uitgebreide voorbereiding op grond van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht plaatsvindt.
  Besluit: De raad wordt gevraagd om:
  1.een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven
  2.als er geen zienswijzen worden ingediend, en er dus geen heroverweging van het besluit door de raad hoeft plaats te vinden, de ontwerp-vvgb te beschouwen als een definitieve verklaring van geen bedenkingen en de afhandeling van de omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en wethouders te mandateren. De aanvraag omgevingsvergunning komt dan niet terug in de raad.
  Gespreksvorm: oordeelsvormend: het politiek gesprek
  Verloop gesprek:- fracties gaan met elkaar in debat, aan de wethouder kunnen politieke vragen worden gesteld. Technische vragen zijn vooraf gesteld en beatwoord en worden bij de vergaderstukken gevoegd.
  - conclusie en advies van de tafel (voorstel klaar voor besluitvorming in raad van 12 juli; zo ja bespreek,- of hamerstuk?)

 6. 6

  Richttijd: 45 minuten
  Toelichting: Om het bestemmingsplan ‘De Draai 2019’ te realiseren, moet de gemeente nog beschikken over één perceel dat aan de Oosterweg in het plangebied ligt. Op dit perceel is een watergang en een weg gepland die nodig zijn voor dit deel van De Draai. De gemeente is met beide eigenaren in overleg voor minnelijke verwerving. Omdat dit tot nu toe niet heeft geleid tot overeenstemming wordt nu een onteigeningsprocedure voorbereid.
  Besluit: De raad wordt gevraagd om:
  1.de Kroon te verzoeken om te besluiten tot de aanwijzing ter onteigening van het op de grondtekening en de onteigeningslijst vermelde perceel
  2. het verzoek te baseren op dit raadsbesluit en de daarbij behorende stukken bestaande uit onder meer het bestemmingsplan De Draai 2019, en het uitwerkingsplan 1 De Draai 2023, alsmede een grondtekening en een onteigeningslijst
  3. de uitvoering van dit besluit over te dragen aan het college, inclusief de bevoegdheid tot het wijzigen en aanvullen van het verzoekschrift.
  Gespreksvorm: oordeelsvormend: het politiek gesprek
  Verloop gesprek: - fracties gaan met elkaar in debat, aan de wethouder kunnen politieke vragen worden gesteld.
  - conclusie en advies van de tafel (voorstel klaar voor besluitvorming in raad van 12 juli; zo ja bespreek,- of hamerstuk?)

 7. 7

  Richttijd: 60 minuten
  Toelichting -BVNL heeft een meespreker uitgenodigd: Hans van Tellingen van bureau Strabo: specialisten op het gebied van winkelcentrumonderzoek en -advies. Deze meespreker neemt tijdens de beeldvorming in de eerste termijn deel aan het tafelgesprek. Bij de bijlagen is informatie van de heer Tellingen gevoegd.
  -In het najaar wordt aan de raad het integraal parkeerbeleid voorgelegd dat daarna wordt vrijgegeven voor inspraak. In dat beleid staan verschillende bouwstenen centraal. Om ervoor te zorgen dat het beleid ook daadwerkelijk toepasbaar is, wordt een voorkeursscenario uitgewerkt om de impact en de financiële gevolgen goed in beeld te krijgen. Voor de uitwerking van het voorkeursscenario zijn nu eerst richtinggevende uitspraken nodig over een aantal thema’s.
  Besluit De raad wordt gevraagd om:
  1.de peilnota en het advies van MuConsult vast te stellen en dit advies te gebruiken voor de verdere uitwerking van het integraal parkeerbeleid.
  Gespreksvorm: beeld,- en oordeelsvormend
  Verloop gesprek: 1e deel beeldvormend
  -introductie wie is meespreker(2 minuten)
  -korte presentatie college over de peilnota parkeerbeleid,
  -inhoudelijke gesprek en vragen aan de wethouder
  2e deel oordeelsvormend (meespreker neemt plaats op de publieke tribune)
  -politieke gesprek: standpunten, onderbouwingen en ruimte voor politieke vragen
  conclusie en advies van de tafel
  -is het voorstel klaar voor besluitvorming in raad van 12 juli?;

 8. 8
  Rondvraag en sluiting