Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel de Binding

dinsdag 21 november 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Werkcafé De Binding

Voorzitter
Anja Grim
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat vóór dinsdag 21 november 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 16 november 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 20:00
 2. 2

  Indien uw fractie een hamerstuk wenst te bespreken (of een bespreekstuk niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.


  Indien de tafel besluit hamerstukken te willen bespreken, zal dit op donderdag 23 november plaatsvinden.

 3. 3
  Bespreekstukken - beeldvorming - 20:10
 4. 3.1

  Het voorstel betreft een harmonisatie en moet plaatsvinden voor 1-1-2024. Het beleid ziet toe op begraafplaatsen, gebouwen, groen, kunstwerken en waterkeringen, speelvoorzieningen, straatmeubilair, verlichting, water en wegen. De Motie die bij de Woonzorgvisie is ingediend m.b.t. tot wandel- en rustbankjes is hierin meegenomen. Daarnaast worden een aantal inhoudelijke aanpassingen voorgesteld. 
  Zo wordt voor de onderhoudsniveaus het hoogste ambitieniveau aangehouden, wat zorgt voor een structurele toename van het onderhoudsbudget. Onderdeel van het proces om te komen tot dit plan was een enquête waarin is gevraagd hoe inwoners de openbare ruimte gebruiken, beleven en op welke kwaliteitsniveau inwoners vinden dat de openbare ruimte moet worden onderhouden (bijlage 6 bij het beleidsplan).

  Voorgesteld besluit

  Nu de openbare ruimte de gehele gemeente raakt en er inhoudelijke wijzigingen worden voorgesteld, wordt de raad eerst beeldvormend op dit onderwerp meegenomen. In deze sessie worden de wijzigingen in het beleidsplan met u doorgenomen, krijgt u inzicht in wat de inwoners daarvan merken en is er ruimte voor het stellen van vragen. Donderdag 23 november zal de oordeelsvormende discussie plaatsvinden.

 5. 4
  Bespreekstukken - oordeelsvorming - 21:10
 6. 4.1

  Afgelopen jaar zijn voorbereidende stappen gezet richting de start van het sportbedrijf. Dit bedrijf zal zich inzetten voor beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties. Daarnaast zal het sportstimulering uitvoeren binnen de gemeente. Ter ondersteuning hiervan is er een businesscase ontwikkeld. Voor de totstandkoming hiervan is informatie ingewonnen bij onder andere Heerhugowaard Sport nv en de Stichting Social Leisure/Langedijk Actief bv, om zo een helder beeld te krijgen van de missie, visie, doelstellingen en werkzaamheden van het toekomstige sportbedrijf.


  De eerste formele stap die nu gezet wordt om tot de gewenste harmonisatie van het sportbeheer voor Dijk en Waard te komen overeenkomstig de uitgangspunten uit het adviesrapport, is de omzetting van Heerhugowaard Sport nv naar Dijk en Waard Sport bv. De raad wordt gevraagd of er wensen en bedenkingen zijn over deze omzetting. Hiermee wordt het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties in één gemeentelijke sport bv ondergebracht waarvan de gemeente als enige aandeelhouder verantwoordelijk voor is.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt:
  te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college tot omzetting van Heerhugowaard Sport nv naar Dijk en Waard Sport bv per 1 januari 2024.

 7. 4.2

  Sinds 2001 hebben de ontwikkelaar/bouwbedrijf De Nijs uit Warmenhuizen en de gemeente Heerhugowaard een ‘project- en realisatie-overeenkomst’ met elkaar voor de ontwikkeling van woningbouw in het Stadshart. De ‘Tangentlocatie’ is de laatste ontwikkeling die op basis van destijds gemaakte afspraken wordt gerealiseerd. Initiatiefnemer De Nijs heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van 204 koopappartementen verdeeld over 5 woontorens met bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen, deze is in strijd met het bestemmingsplan. Er zijn twee zienswijzen ingediend, die het plan niet hebben gewijzigd. Aan de raad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  om voor het realiseren van het woningbouwproject Woodstone (met 204 woningen) in Heerhugowaard 
  1. de zienswijzen te beantwoorden conform de Nota zienswijzen woningbouwproject Woodstone; 
  2. een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te wijken van het bepaalde in het bestemmingsplan Stadshart 2013.

 8. 5

  Het voorstel van de Agendacommissie is om deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 28 november 2023_._


  Indien uw fractie een hamerstuk wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3). Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 9. 5.1

  In de voorliggende beleidsnota is het beleid van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk geharmoniseerd en op enkele onderdelen geactualiseerd. Een wijziging is bijvoorbeeld dat het college de keuze krijgt voor het verstrekken van een gemeentegarantie op een geldlening dan wel het verstrekken van een geldlening, waarin bij het oude beleid vooral werd uitgegaan van het verstrekken van een gemeentegarantie op een geldlening. Het risico voor de gemeente blijft in beide gevallen gelijk. Met de geharmoniseerde beleidsregels kan de gemeente eenduidig en transparant omgaan met verzoeken van derden uit de gemeente Dijk en Waard.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. de ‘Beleidsregels verstrekken gemeentegaranties en geldleningen gemeente Dijk en Waard 2024’ vast te stellen; 
  2. de ‘Beleidsregels verstrekken gemeentegaranties en geldleningen gemeente Dijk en Waard 2024’ met ingang van 1 januari 2024 in te laten gaan; 
  3. de ‘Beleidsregels gemeentegaranties gemeente Langedijk 2010’ met ingang van 1 januari 2024 in te trekken.

 10. 5.2

  Het college stelt de raad voor om de verordening en het beleid in eerste instantie alleen technisch te harmoniseren. Dit betekent dat de Speelautomatenhalverordening en de Beleidsnota Speelautomatenhal van de voormalige gemeente Heerhugowaard gaan gelden voor het gehele grondgebied van de gemeente Dijk en Waard, nu voormalig gemeente Langedijk geen Speelautomatenhalverordening had. Na een evaluatie van de verordening en het beleid in 2024/2025 worden eventuele inhoudelijk wijzigingen aan de raad voorgelegd.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Technische harmonisatie toe te passen op de Speelautomatenhalverordening en de Beleidsnota Speelautomatenhal.
  2. De Speelautomatenhalverordening (Heerhugowaard) en de Beleidsnota Speelautomatenhal (Heerhugowaard) in te trekken.
  3. De Speelautomatenhalverordening Dijk en Waard 2023 en de Beleidsnota Speelautomatenhal Dijk en Waard 2023 vast te stellen.
  4. Het college op te dragen beleidsevaluatie te agenderen voor 2024/2025.

 11. 5.3

  Voor een deel van het initiatief is al een omgevingsvergunning verleend. Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de resterende 39 appartementen en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder hebben van 9 september tot en met 20 oktober 2023 voor zienswijzen ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.  Vandaar dat de agendacommissie nu adviseert om dit voorstel nu als hamerstuk op de agenda te plaatsen.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. het bestemmingsplan Rembrandt Erf met planidentificatiecode NL.IMRO.1980.BP01REMBRANDTERF-VA01ongewijzigd vast te stellen;
  2. op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd;
  3. te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum: 16 maart 2021.

 12. 5.4

  In de voormalige gemeente Langedijk is op 4 april 2000 de Havenverordening vastgesteld, de voormalige gemeente Heerhugowaard had geen havenverordening. Ten opzichte van de Havenverordening van Langedijk bevat de Havenverordening Dijk en Waard 2023 voornamelijk technische wijzigingen. Het meest vergaand is het schrappen van de jachthaven De Roskam in Noord-Scharwoude uit de verordening, omdat deze haven sinds de verkoop in 2006 aan het naastgelegen watersportbedrijf geen gemeentelijke haven meer is.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:


  1. de Havenverordening Dijk en Waard 2023 vast te stellen.
  2. de Havenverordening van de gemeente Langedijk in te trekken.
  3. bovengenoemde besluiten gelijktijdig bekend te maken.

 13. 6
  Sluiting - 22:25