Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 18 januari 2022

21:45 - 23:00
Locatie

ZOOM

Voorzitter
J.P. (Peter) Rehwinkel

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Er is bericht van verhindering van mevrouw van Eijk(GL).

 2. 2
  Beëdiging M. Poland
 3. 2a

  • E. Wegman (CDA);
  • N. Kevek (CDA);
  • M. Hageman(PvdA);
  • J. Koning(CU)

  Dhr. Goselink was afwezig((MK)

 4. 3

  Er zijn vragen ingediend voor het vragenkwartiertje door de fracties van LDW en CU. Deze bespreken we kort bij agendapunt 4.
  De fractie van de PvdA heeft een verzoek om inlichtingen ingediend.
  Hier zijn reeds schriftelijke antwoorden op gegeven. Deze beantwoording wordt behandeld bij agendapunt 4a.
  De fractie van SDW heeft een motie vreemd ingediend met als onderwerp “Loskoppelen AOW van Minimumloon” Deze motie wordt behandeld bij agendapunt 8.

 5. 4

  Dhr. de Boer heeft nog enkele aanvullende vragen over de komborden meer in het bijzonder de juridische toets. Deze worden beantwoord door wethouder Groot. Belangrijk is of een kern in het verleden een zelfstandige gemeente is geweest. Dit werkt namelijk door in de vormgeving. Streven is om volgende maand uitsluitsel te geven.
  In antwoord op de vragen van dhr. Ruiten over de toegankelijkheid van de gemeentelijke website volgt een reactie van wethouder Hoekstra. De website voldoet al grotendeels aan de eisen. Omdat de voorleesfunctie van Pdf-bestanden niet adequaat is worden deze bij voorkeur in HTML-geplaatst. Er zijn echter nog de nodige bestanden die niet geconverteerd zijn. Het college hoort graag concrete voorbeelden. Deze zullen door de fractie van de CU doorgespeeld worden

  Raadsvragen

  Onderwerp
  afval huisvuil handhaving koraal harmonisatie
  groen beheer sociale zaken wilgen arbeidsmarkt Oosterheem
  kernenbeleid plaatsnaam borden De Noord
 6. 4.a

  N.a.v. de beantwoording dient de fractie van de PvdA vervolgvragen in.
  Het college neemt een nieuwe aanloop waar het de participatiebijeenkomsten betreft en komt na deze bijeenkomsten ook terug op de maatwerkmogelijkheden.

  Raadsvragen

  Onderwerp
  horeca APV algemene plaatselijke verordening inspraak Langedijk
 7. 5

 8. 6
  Vaststellen lijst ingekomen stukken (Heerhugowaard, Langedijk en Dijk en Waard)
 9. 6a

  Conform.

  Bijlagen

 10. 6b

  Conform.

  Bijlagen

 11. 6c

  Conform.

 12. 7

  Antwoord op openstaande vraag van GL wordt nogmaals gemaild door de griffie.

  Besluit

  1. De Functionaris Gegevensbescherming -inclusief inhuurkrachten op deze functie- die door het
  college en de burgemeester van Dijk en Waard is aangewezen eveneens aan te wijzen
  voor de gemeenteraad van Dijk en Waard, en;
  2. deze als zodanig te belasten met het toezicht op de verwerking van de persoonsgegevens
  voor zover het onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad valt, conform het
  gestelde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  2. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot
  en met 1 januari 2022.
  3. Voor zover de aanwijzing niet van rechtswege vervalt, het eerder vastgestelde
  aanwijzingsbesluit in te trekken per 1 januari 2022.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 januari 2022
  de griffier, de voorzitter,

  Unaniem

  Raadsvragen

  Onderwerp
  jaarverslag functionaris gegevensbescherming AVG privacy
 13. 8

  N.a.v. de reacties van de overige fracties en de wethouder wordt de motie ingetrokken.
  Wethouder Rep zegt toe dat het college met een nieuwe minimabeleid komt. Planning is eind tweede kwartaal met daarin aandacht voor de inkomenspositie van ouderen.
  Zegt toe dat Dijk en Waard actief blijft binnen de VNG-lobby waar het de gevolgen van het regeerakkoord betreft en spreekt de bereid uit deze gevolgen zo nodig onder de aandacht van de fracties inde Twee Kamer te brengen.

  Toezeggingen

  Titel
  Toezegging 2022-01-18 over minimabeleid
 14. 9
  Sluiting 22.32